ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးမွဴး အသင္း၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၉-၂၀၂၃) အခမ္းအနားက်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးမွဴး အသင္း၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၉-၂၀၂၃) အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု--က်န္းမာေရး ႏွင္႔အားကစားဝန္ႀကီးဌာန) Education & Health

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးမွဴး အသင္း၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၉-၂၀၂၃) စတင္ျခင္း (Strategic Plan 2019-2023 launching) အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Pullman Hotel တြင္ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းအနား၌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၏ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးက႑ နယ္ပယ္အတြက္ အဓိက အင္အားလက္႐ုံး တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးမွဴးအသင္း အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လမ္းျပေျမပုံသဖြယ္ျဖစ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ခ်မွတ္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ပါေၾကာင္း၊ ေရးဆြဲထားရွိေသာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမွ အဓိကလုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာ တြင္ သီးျခားတစ္သင္း တစ္ဖြဲ႕တည္း ေဆာင္႐ြက္ ျခင္းျဖင့္မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းခ်င္း ႏွီးႏြယ္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ အသင္းအဖြဲ႕အားလုံး ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ေကာင္း မ်ား ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဌာနခြဲအသီးသီးအေနျဖင့္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လည္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးမွဴးအသင္းမွ ေရးဆြဲထားရွိေသာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း မွ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဌာနမ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအားလုံး ပါဝင္ေသာ အစည္းအေဝးတစ္ခု ျပဳလုပ္ကာ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းေစလိုေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြး ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ပထဝီေနရာေဒသအလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ စသည္တို႔၌ တစ္ေနရာတည္း၊ တစ္ခုတည္းတြင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ထပ္ကာထပ္ကာေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ထည္႔သြင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။

လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ နယ္ပယ္တြင္ ပိုမိုအားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကိုလည္း ပိုမိုအက်ိဳးရွိထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပဳစုထုတ္ေဝထားေသာ Health Partner’s Profile (2018)တြင္လည္း INGO/ NGO မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈ ေနရာေဒသအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးမွဴးအသင္းအေနျဖင့္လည္း က်န္းမာေရး အသိပညာျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပိုမိုလက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားရန္ တိုက္တြန္း လိုေၾကာင္းဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီဥကၠ႒ ပါေမာကၡေဒါက္တာအက္စ္ေက်ာ္လွ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေဆးပညာရွင္အဖြဲ႕ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေနဝင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္သားဖြားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးဝါး ပညာရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးမွဴးအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။  (Xinhua)