၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အလိုက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၂၅၂ ေက်ာင္း အားအဆင္႔တိုးျမႇင္႔ဖြင္႔လွစ္ခြင္႔ျပဳမည္

တစ္နုိင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းအေရအတြက္ျပဇယားအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--MOI) Education & Health

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အလိုက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအား ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္ လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အဆင္႔တုိးသည္႔ ေက်ာင္းေပါင္း ၂၅၂ ေက်ာင္းရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ေက်ာင္းအဆင့္ တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည့္ ေက်ာင္းစာရင္း မ်ားအား ျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.moe.gov.mm တြင္ တင္ေပးထား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ကယားျပည္နယ္ ႏွင္႔ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ေက်ာင္းအသစ္တစ္ေက်ာင္းစီတုိးခဲ႔ကာ တစ္နုိင္ငံလံုးတြင္ အလကေက်ာင္းေပါင္း ၁၁၆၈ ေက်ာင္း၊ အမကေက်ာင္းေပါင္း ၇၇၀ ေက်ာင္း၊ အထက(ခြဲ) ေက်ာင္းေပါင္း၁၀၄၇ေက်ာင္း၊ အလက(ခြဲ)၉၁၉ေက်ာင္း၊ မူလြန္ ၁၀၆၂ ေက်ာင္း၊ အမက(ခြဲ)၄၃၁ ေက်ာင္း၊ စုစုေပါင္းေက်ာင္းအေရအတြက္ ၅၆၅၁ ေက်ာင္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)