ေဘးက်ေရာက္လြယ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္မ်ား အခ်ိန္မီ ေပးပို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေရဒီယို လႈိင္းသုံး ဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ား တပ္ဆင္ထား

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑ခြဲေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး က်င္းပစဥ္(ဓာတ္ပုံ-Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement Myanmar) Environment, Disasters & Accidents

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ေဘးက်ေရာက္လြယ္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ား အခ်ိန္မီေပးပို႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ Single Side Band – SSB ေရဒီယိုလႈိင္းသုံး ဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ားအား တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက႑ခြဲေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးအား ေနျပည္ေတာ္၌ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ထုိကဲ့သုိ ့ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သဘာဝေဘးေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးမႈေလ်ာ့နည္းေအာင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈ အပိုင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အမ်ဳိးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈရန္ပုံေငြမွ ေငြေၾကးဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ အသုံးျပဳၿပီး ဘက္စုံသုံး မုန္တိုင္းဒဏ္ခံအေဆာက္အအုံ ၁၁၃ လုံးတည္ေဆာက္ထားရွိၿပီး ထပ္မံ တည္ေဆာက္ မည့္ အေဆာက္အအုံ ၈၃ လုံးရွိေၾကာင္း ၊ ေရေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားအား ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဆုံးရႈံးနိုင္ေျခ ေလၽွာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ (MAPDRR) သည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ေရးဆြဲထားေသာ စီမံခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ MAPDRR တြင္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း (၃၂)ခုပါရွိၿပီး လာမည့္(၂၀၁၉) ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြး သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ေဆြးေႏြးမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ က႑ခြဲ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕က ေဘးအႏၲရာယ္ ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရႈံးႏုိင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ စီမံကိန္း (MSDP) ၏ မဟာဗ်ဴဟာအား ပိုမိုအားျဖည့္သည့္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)