20
Fri, Sep
525 New Articles

၂၀၃၀ တြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ သုည ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်မည္

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ) Environment, Disasters & Accidents

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာ အတန္းအစား က်ဆင္းျခင္းတို ့မွ ကာဗြန္ ထုတ္္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိုးသား အဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (Myanmar National REDD+ Programme) မူၾကမ္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိမည္ ဆိုပါက ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္၊ သို ့မဟုတ္ ၎ထက္ ပိုေစာသည့္ ကာလတြင္ အသားတင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို သုညရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေဘလွ်ာ့ခ်ဖို့ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြက ယေန ့ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာ့သစ္ေတာေတြရဲ့ အနာဂတ္နဲ ့ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ မိမိတို ့ရဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ မိမိတို ့ရဲ့ အျမင္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္ REDD + မဟာဗ်ဴဟာက ထင္ဟပ္ ကိုယ္စားျပဳေနပါတယ္၊ ဒီလို အားလုံးက ခံစားဖို ့၊ ခံယူထားဖို ့ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီမဟာဗ်ဴဟာ ေပၚေပါက္လာဖို ့ သုံးႏွစ္ဆက္ အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲခဲ့ျပီး အက်ိဳးဆက္စပ္ သက္ဆိုင္သူ အုပ္စု တစ္ခုခ်င္းနဲ ့ သီးျခားစီ ေတြ ့ဆုံ အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အၾကိမ္ ငါးဆယ္ေလာက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္”ဟုလည္း ဒုတိယ ၀န္ၾကီးက ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့သစ္ေတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ကင္းမျဲ့ခင္း၊ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနျခင္း တို႔ကို လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကစျပီး သစ္ေတာမ်ားအား စုေပါင္း ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ၾကမည္ဆိုပါက အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းျပန္လွန္ျပီး အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ ရွိေသာ သမိုင္း တစ္ေခတ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ ၀န္ၾကီးက ေျပာခဲ့သည္။

UNDP Deputy Resident Rept. Ms. Dawn Del Rio အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္ REDD + မဟာဗ်ဴဟာ အတည္ျပဳ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

အမွတ္တရ စုေပါင္း ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

ယေန ့နံနက္ ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟ ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္ REDD + မဟာဗ်ဴဟာ မူၾကမ္း အတည္ျပဳျခင္း အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ၎က ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို ့ မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အစိုးရဌာန အဖြဲ ့ အစည္း မ်ား၊ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ CSO မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ႊအစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရးဆြဲခဲ႔သည့္ အဆိုပါ REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) မဟာဗ်ဴ ဟာတြင္ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈႏွင့္ သစ္ေတာ အတန္းအစား က်ဆင္းမႈကို ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ ေျမယာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ သစ္ေတာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ က်ား မ ေရးရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ား၊ လူမႈ ကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ရမႈ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ပါရွိကာ ဌာေန တိုင္း ရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား စသည့္ အက်ိဳး သက္ဆိုင္သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

အက်ိဳး သက္ဆိုင္သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး UNDP ဒုတိယ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Ms. Dawn Del Rio က “တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းေတြ (EAOs)ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈ မရွိဘူးဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ့ သစ္ေတာေတြကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ထို ့အျပင္ သစ္ေတာမ်ား မျပဳန္းတီးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ ့၏ ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာျဖစ္ေစ၊ EAOs မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာ ျဖစ္ေစ အားလုံး တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ဖို ့ အေရးၾကီးောကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈေရးရာ၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာမ်ားအရ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုသို ့ မတူကြဲျပားမႈ မ်ားကို ညွိႏႈိင္းျပီး ယခု မဟာဗ်ဴဟာအား လက္ေတြ ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါ ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)