17
Mon, Jun
570 New Articles

သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ MoU ပထမအၾကိမ္ လက္မွတ္ေရးထိုး

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ့ အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ အဖြင့္ စကား ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ILO ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ “သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဌာေနအစီအစဥ္ (DWCP: _ Decent Work Country Programme) MoU ကို ပထမဆုံး အၾကိမ္ အျဖစ္ ယေန ့နံနက္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထိုအခမ္းအနားသို ့ တက္ေရာက္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ ေသာ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ့ အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက “ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ILO ရဲ့ DWCP ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို ့ သႏၷိဌာန္အျပည့္အ၀ ခ်ထားပါတယ္၊ ပထမဦးဆုံးျဖစ္တဲ့ DWCP ကို လူမႈေရးမိတ္ဖက္ အဖြဲ့ ့မ်ားနဲ ့ အတူ စိတ္အား ထက္သန္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားပါမယ္၊ ဒီအစီအစဥ္မွာ ပါတဲ့ အေရးၾကီး ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ ရမယ့္ အရာေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို ့၊ ILO ရဲ့ ပံ့ပိုးမႈနဲ့အတူ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ပန္းတိုင္ မ်ားအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္လို ့ယုံၾကည္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ နဲ ့ အလုပ္သမားေတြ ပါ၀င္တဲ့ သုံးပြင့္ဆိုင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကတစ္ဆင့္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းဖို ့ အသင့္ ျဖစ္ေနပါျပီ”  ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ILO Deputy Director General Mr. Greg Vines အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

DWCP ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံး ခ်ိန္ညွိေရးဆြဲထားျပီး ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္ ဖြံ ့ျဖိဳးမႈ ပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသျဖင့္္ လူငယ္ႏွင့္ အရြယ္ ေရာက္သူမ်ားအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား စဥ္ဆက္ မျပတ္ တိုးတက္ေစျခင္းအားျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ လူမႈ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တိုးတက္ရရွိကာ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားလိုက္နာ က်င့္သုံးမႈ အားေကာင္းလာရာမွ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ ့ျဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ေရး တို ့ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Decent Work Country Programme (DWCP)  မွ Mr. Rory Mungoven အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

အဆိုပါ DWCP (2018 – 2021) ကို ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၉)ၾကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သုံးပြင့္ဆိုင္က အတည္ျပဳခဲ့ျပီး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ နယ္ပယ္ သုံးခု ရရွိခဲ့ရာ --  (က) ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ၊ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ သင့္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားရွိ ထိရွလြယ္ေသာ ျပည္သူမ်ား အပါအ၀င္ လူတိုင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ စြန႔္ ဦးတီထြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ (ခ) ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္သား ေစ်းကြက္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို လိုက္နာက်င္းသုံးမႈမ်ား အားေကာင္းလာေစေရး၊ (ဂ) အားလုံးအတြက္ အထုူးသျဖင့္ ထိရွလြယ္ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ မႈမ်ား လႊမ္းျခဳံ တိုးခ်ဲ ့ႏိုင္ေစေရး  တို ့ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

EU Ambassador Mr. Kristian Schmidt အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းလြင္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းဟန္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

DWCP ဆိုင္ရာ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးၾကစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးၾကစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

DWCP Signing အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

MoU ေရးထိုးရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ILO ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Greg vines တို ့ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူ လယ္သမား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ၾကီးမ်ား ႏွင့္စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ တို ့မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားလည္း ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ (Xinhua)