ျပည္္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန သံုးခုတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ေၾကာင္း သမၼတရံုးထုတ္ျပန္

ဒုတိယဝန္ႀကီးခန္႔အပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး) Politics, Law & Military

 

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျပည္ေတာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ (ဃ) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန သံုးခုတြင္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး သံုးဦးအားခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ရံုးမွ ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ဦးၾကည္မင္းအား သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္လည္းေကာင္း၊  ေဒါက္တာရဲျမင့္ေဆြ အားသယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊  ဦးလွေမာ္ဦးအား တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး အျဖစ္လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္လုိက္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ခန္႔အပ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--နုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး)

ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၈၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥပေဒပုဒ္မ ၄ တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဦးညီထြန္း ကို ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ခန႔္အပ္တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း နုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။  (Xinhua)