18
Wed, Sep
512 New Articles

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသီးသန္႔အစည္းအေဝး၌ သေဘာတူညီခ်က္ (၇)ခ်က္ ရရွိ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔က်င္းပစဥ္(ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သီးသန္႔အစည္းအေဝး၌သေဘာတူညီခ်က္ (၇) ခ်က္ရရွိခဲ့ေၾကာင္းအစည္းအေဝးအၿပီးသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ သီးသန္႔အစည္းအေဝးတြင္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ၊ တတိယအစည္းအေဝး၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ပါ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ၊ က်င္းပရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ညီလာခံ(၃)ႀကိမ္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္လိုအပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရး၊လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈပုံစံကို ပိုမိုရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူၿပီး ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊NCA အခန္း(၅)၊

ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံခ်မွတ္ျခင္း အပိုဒ္ ၂၀ (ဂ) ပါ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ ျပဳလုပ္ေရး စသည့္တို႔ကို သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ဆက္လက္ၿပီး NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံး ပါဝင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ NCAပါ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔လည္း သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အား စတင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္၌ (၃)ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါ (၃)ႏွစ္ျပည့္အခါသမယတြင္ ပုံမွန္က်င္းပေနသည့္ အခမ္းအနားမ်ဳိး မျပဳလုပ္ဘဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အႏွစ္သာရ အက်ဳိးရလဒ္ ရရွိ ထြက္ေပၚႏိုင္မည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္၊ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေဝး၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီ ခ်က္မရေသးသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ မ်ားျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈတို႔ကို အေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို႕ကို ေရွးရႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္တရားမွ်တမႈတို႔ကို အေျခခံျပီး ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္ မ်ား အျပည့္အဝ ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကိုအေျခခံသည့္ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္ အညီတည္ေဆာက္သြားရန္ သႏၷိ႒ာန္ျဖင့္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထာသည္။

"ခြဲမထြက္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ စကားႏွစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စကားရပ္ႏွစ္ရပ္လံုးကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္တဲ့စာသားေတြ ေရြးခ်ယ္သြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္တာဝန္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ ဒီစကားရပ္ႏွစ္ရပ္ေပၚ အစိုးရဘက္ကေရာ တိုင္းရင္းသားဘက္ကေရာ ႏွစ္ဖက္လံုးက စိုးရိမ္မႈေတြနဲ႔အတူ လိုလားမႈေတြရွိေနပါတယ္၊ စိုးရိမ္မႈေတြကို ေလ်ာ့နည္းၿပီး လိုလားမႈေတြကို ျပည့္ဝေစမယ့္ စကားရပ္ ေျပာင္းလဲသံုးစြဲႏို္ုင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္တာဝန္ေပးခဲ့တယ္"ဟု UPDJC ၏ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဇာ္ေဌးက ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး သေဘာထားမ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ရန္ ႏိုဝင္ဘာ လဆန္းပိုင္းတြင္ NCAလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

" တပ္မေတာ္ တစ္ခုထဲတည္ရွိမႈကို တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြဘက္က လက္ခံတယ္။ သို႕ေသာ္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါဝင္တဲ့ တပ္မေတာ္မ်ိဳး ဘယ္လိုဖြဲ႔စည္းမလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္"ဟု UPDJC ၏ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ဆိုသည္။ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သီးသန္႔အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္၊ ေရႊစံအိမ္ဟိုတယ္တြင္ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည္။(Xinhua)