မွတ္ပုံတင္မဲ့ သုံးဘီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ သုံးဘီးေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအား စီမံခ်က္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္

ပုိ ့ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အမွတ္တံဆိပ္အား ေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ- Ministry of Transport and Communications, Myanmar) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

မွတ္ပုံတင္မဲ့သုံးဘီးေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သုံးဘီးေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မ်ားအား One Stop Service (OSS) စီမံခ်က္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုိ ့ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာန၏ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရသည္။

စီမံခ်က္ကာလ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္ အထိ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ႐ုံးစိုက္ရာ ၄၉ ႐ုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ႐ုံးပိတ္ရက္ စေနေန႔တြင္ Mobile Team အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အခ်က္ အခ်ာက်ေသာ ၿမိဳ႕ ၃၉ ၿမိဳ႕တြင္ နယ္လွည့္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံခ်က္တြင္ Model Year ခုႏွစ္ပုံစံ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ႏွင့္အထက္ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး အိုမင္းေဟာင္းႏြမ္း၍Road Safety မျဖစ္ေသာ သုံးဘီးေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ လူစီးသုံးဘီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ေဒသအစီ အစဥ္ျဖင့္တပ္ဆင္ထားေသာ ဆိုင္ကယ္ေဘးတြဲမ်ား၊ ေတာတြင္းႏွင့္ ကမ္းစပ္ တြင္ အသုံးျပဳေသာ ေလးဘီးပါေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး သက္တမ္း ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ႏွစ္ျပတ္ေနေသာ သုံးဘီးေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအား မွတ္ပုံတင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာင္တြင္ မွတ္ပုံတင္မဲ့ယာဥ္မ်ားကိုအသုံးျပဳပါက ယခုကဲ့သို႔ OSS စနစ္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ဥပေဒအရ ယာဥ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာအျဖစ္သိမ္း၍ အေရးယူ ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားမ်ား၊ ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနမွ ေကာက္ခံမည့္ မွတ္ပုံတင္ႏႈန္းထားမ်ား၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ တို႔တြင္ ေပးသြင္းရမည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအား မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ အသိေပး ေၾကညာေဆာင္ရြက္ေပးထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တရားမဝင္မွတ္ပုံတင္မဲ့ သုံးဘီးေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ လွ်ပ္စစ္ သုံးဘီး ဆိုင္ကယ္မ်ားကို စီးနင္းအသုံးျပဳ ေနၾကေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၊ ထိုသို႔အသုံးျပဳေနျခင္းသည္ တရား ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိသည့္အျပင္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္မႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား၌ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊Road Safety ႏွင့္ပတ္သက္၍ စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ရန္ခက္ခဲျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကိုမွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္လာေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။ယခင္က ၂ဝ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ မွတ္ပုံတင္မဲ့ သုံးဘီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မ်ားကို One Stop Service စီမံခ်က္ ျပဳလုပ္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)