ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ နုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀း

ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန တြင္ ယေန႔ စတင္က်င္းပခဲ႔သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္၊ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား (UPDJC-S) လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား လုပ္ငန္းလမ္္းညႊန္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအလုပ္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအရတစ္ဆို႕မႈမ်ားအား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္အတြက္ ျပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နွင့္ တပ္မေတာ္ ၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲအစည္းမ်ား ၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခဲ့ျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ပိုမိုရွင္းလင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းအစည္းေဝးကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနတြင္ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္္အစုအဖြဲ႔၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအစုအဖြဲ႔ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔မ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)