လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမွ က်ပ္ သန္း ငါးရာေက်ာ္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံ

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္း ရွင္းလင္း တင္ျပစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၇ - ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြမွ လုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြ က်ပ္ သန္း ငါးရာေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ယေန ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ တင္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၇ - ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဒသဖြံ ့ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြမွ ေထာက္ပံ့မႈ မွာ တစ္ျမိဳ့နယ္လွ်င္ က်ပ္ သန္း တစ္ရာႏႈန္းျဖင့္ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုရွိ ျမိဳ ့နယ္ ၃၂၂ ခုအတြက္ က်ပ္ သန္း ၃၂၂၀၀၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ (ရွစ္ျမိဳ့နယ္)အတြက္ က်ပ္ သန္း ၈၀၀၊ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၃၃၀၀ ရွိခဲ့ျပီး တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ဖြံ ့ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သျဖင့္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ သန္း ငါးရာေက်ာ္ (၅၀၀ ဒသမ ၀၀၂ သန္း) ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ ့ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေစာသန္းထြဋ္ ရွင္းလင္း တင္ျပစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

“ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြမွ ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈ က်ပ္ သန္း ၅၀၀ ဒသမ ၀၀၂ မွာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့ မိုင္းလား၊ မိုင္းေမာ၊ ပန္၀ိုင္၊ ပန္ဆန္း၊ နားဖန္း ျမိဳ့နယ္မ်ားအတြက္ က်ပ္ သန္း ငါးရာ၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ၾကံခင္းျမိဳ ့နယ္မွ အဆိုျပဳ ေတာင္းခံေငြမွာ က်ပ္သန္း ၉၉ ဒသမ ၉၉၈ ျဖစ္၍ ပိုေငြက်ပ္ ၀ ဒသမ ၀၀၂ သန္း တို ့ ျဖစ္ပါတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ ျမိဳ ့ နယ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ တင္ျပ ေတာင္းခံျပီး ျပန္လည္ အပ္ႏွံေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရသျဖင့္ ခြင့္ျပဳ ရန္ပုံေငြ ေတာင္းခံမႈကို ျပန္လည္ စိစစ္သင့္ပါတယ္” ဟုလည္း ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္သို ့ အၾကံျပဳတင္ျပခဲ့သည္။ (Xinhua)