ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လုိင္စင္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားကိုအေရးယူမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္တြင္ေျဖၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- YRG) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လုိင္စင္စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ အ႒မပံုမွန္ အစည္းအေဝးကို ယေန႔၊ နံနက္ (၁၀) နာရီက က်င္းပရာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းေမာင္က လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ပုဂၢလိက အေဆာင္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္မ်ားကို မည္သည့္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္းကို ေမးျမန္းရာၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က  အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၃၂၃ ပုဒ္မခဲြ (က) အရ ေကာ္မတီရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္မရိွပဲ ေဘာ္ဒါေဆာင္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရလို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဒီျပဌာန္းခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ နယ္နမိတ္ (၃၃) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဘာ္ဒါေဆာင္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လိုရင္ ေကာ္မတီမွ ထုတ္ေပးတဲ့ လိုင္စင္ကို ရယူဖို႔ လိုပါတယ္။ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိ ၊ မရွိ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ားမွ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စိစစ္ၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခရိုင္စည္ပင္သာယာ ေရးမွဴးရံုးက ခြင့္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ လုိင္စင္စည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒနဲ႔ အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။” ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၅/၉၉) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ၊ နည္းဥပေဒ ၂(စ) တြင္ တည္းခိုခန္း (သို႔မဟုတ္) ေဘာ္ဒါေဆာင္ဆိုသည္မွာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဟိုတယ္ ၊ မုိတယ္ ၊ ဧည့္ေဂဟာႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ မ်ားမွအပ အျခားတည္းခိုခန္း (သို႔မဟုတ္) ေဘာ္ဒါေဆာင္ ကို ဆိုလိုသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)