ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးထြန္းလြင္ဦး ႏွင္႔ တာဝန္ရွိသူ ၄ဦးတို႔အား အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ တရားစြဲဆို အေရးယူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ

အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ရန္ကုန္ရံုးခြဲအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--အင္တာနက္) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ဦး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုဦး (ယခု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ၿငိမ္း၊ အႀကံေပး)၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလြင္ (ယခု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္)၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မွဴး (ယခု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းႏိုင္ဝင္း တို႔အေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ဇမၺဴသီရိ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ၁၀-၄-၂၀၁၉ ရက္ေန႔၌ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆို အေရးယူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။   

ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၏ အဂတိတရားမ်ားအား သိရွိႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးပါရန္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

တိုင္ၾကားစာအရ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ဦး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုဦး (ယခု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ၿငိမ္း၊ အႀကံေပး)၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလြင္ (ယခု ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္)၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မွဴး (ယခု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး) ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းႏိုင္ဝင္း တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွ ခြဲေဝခ်ထားေပးသည့္ လုပ္ငန္းရန္ပုံေငြမ်ားကို သုံးစြဲ၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမွ ရံုးခ်ဳပ္သို႔ ပံ့ပိုးေငြအျဖစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္းက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္႐ုံးတို႔မွ ေငြက်ပ္ ၂၃၇,၆၉၇,၇၈၀.၂၂ ကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္႐ုံးတို႔မွ ေငြက်ပ္ ၈၈,၉၇၆,၂၁၅.၆၄ ကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္႐ုံးတို႔မွ ေငြက်ပ္ (၁၂၉၅) သိန္းကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္းက တိုင္းေဒသႀကီး႐ုံးတို႔မွ ေငြက်ပ္ (၈၁၀) သိန္းကို လည္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ေစျခင္းျဖင့္ လက္ခံရယူခဲ့ျခင္းသည္ ရာထူးတာဝန္ကို အလြဲသုံးစားျပဳ၍ အဂတိလိုက္စားမႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ဦး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုကိုဦး(ယခု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ၿငိမ္း၊ အႀကံေပး)၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလြင္ (ယခု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္)၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မွဴး (ယခု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းႏိုင္ဝင္း တို႔အေပၚ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆို အေရးယူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ပါရွိသည္။  (Xinhua)