အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အစီရင္ခံစာအေပၚ စတင္ ေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ ၾကြေရာက္လာစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီးျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ယေန ့ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦးတို ့က စတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။အဖြဲ ့၀င္ ၄၅ ဦးပါ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီသည္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ရန္ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္တို ့ပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို ့တင္သြင္းခဲ့ရာ ယေန ့ အစည္းအေ၀း၌ ထိုအစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စတင္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦးတို ့တြင္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး အပါအ၀င္။ ရွမ္း(SNLD)ႏွင့္ ရခိုင္(ANP) ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုံလင္စြာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္ မတီ ဖြဲ ့စည္းျခင္းႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တရား၀င္ ကန္ ့ကြက္ခဲ့ၾက ေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယေန ့ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြး ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ ့ရသည္။(Xinhua)