အရန္ဓာတ္အား ပမာဏ ၁၀ မွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထားရွိရန္ စီစဥ္ေန

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္ ၾကြေရာက္လာစဥ္။(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစေရးႏွင့္ လုံေလာက္စြာ ရရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး လွ်ပ္စစ္ သုံးစြဲမႈ ပမာဏထက္ ေနာက္ထပ္အပို ၁၀ရ ာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ထပ္မံ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ထြန္းႏိုင္က ယေန ့ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထို ့အျပင္ ဒုတိယ ၀န္ၾကီးက “အရန္ဓာတ္အား(reserve power) လို ့ဆိုရာမွာ spinning reserve နဲ ့ cold reserve ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး လုံေလာက္ေအာင္ စီစဥ္ထားႏိုင္ဖို ့ လိုပါတယ္၊ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္လာမယ့္ 

 

လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ကို ခန္ ့မွန္း တြက္ခ်က္တာ၊ အခ်ိန္မီေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက စီမံကိန္း ေတြ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳတင္ စီမံရတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေက်ာက္တံတားျမိဳ ့နယ္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ိဳးထက္၏ အရန္ဓာတ္အား ထားရွိေရးဆိုင္ရာ အေမးကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ၎က ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး 

 

လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ထားရွိျပီး ျဖစ္ေသာ အစီအမံမ်ားအရ LNG သုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံ စီမံကိန္းမ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ ့သုံး ဓာတ္အားေပး စက္ရုံ စီမံကိန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အသစ္မ်ားမွ 

 

ႏွစ္အလိုက္ ဓာတ္အား တိုးျမွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမွာ ၂၀၁၉ - ၂၀ တြင္ ၁၁၇၄ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၀ - ၂၁ တြင္ ၁၆၁၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၁ - ၂၂ တြင္ ၂၀၄၆ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၂ - ၂၃ တြင္ ၂၉၇၃ မဂၢါ၀ပ္ ႏွင့္ ၂၀၂၃ - ၂၄ 

 

မွ စတင္ ကာ မဂၢါ၀ပ္ ၄၄၀၀ မွ ၆၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ထပ္တိုး ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ ၀န္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ထြန္းႏိုင္ ေျဖၾကားေနစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

“Supply side မွ လက္ရွိ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မႈမွာ ၃၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္ခန္ ့ရွိျပီး Demand side မွ ဓာတ္အား တိုးတက္ သုံးစြဲမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတဲ႔ အတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ အခုလို စီမံ 

 

ထားရိွတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ဒုတိယ ၀န္ၾကီးက ေျပာခဲ့သည္။

ၾကိဳတင္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအရ ၂၀၁၉ - ၂၀ တြင္ ၄၇၇၄ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၁ တြင္ ၅၂၁၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၂၁ - ၂၂ တြင္ ၅၆၄၆မဂၢါ၀ပ္ စသည္ျဖင့္ ႏွစ္အလိုက္ ဓာတ္အား တိုးျမွင့္ 

 

ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္၍ ၂၀၁၉ - ၂၀ မွ ၂၀၂၅ - ၂၆ ခုႏွစ္အတြင္း အရန္ ဓာတ္အား ပမာဏသည္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ႏိုင္မႈ၏ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္ ့အထိ ရရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 

 

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ဘ႑ာရန္ပုံေငြမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိ သုံးစြဲႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ကာ ယခုထက္ ပိုေသာ အရန္ဓာတ္အား ပမာဏ ထားရွိႏိုင္ေရးအတြက္ တိုးျမွင့္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ 

 

ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

လက္ရွိ၌ ေရတိုစီမံခ်က္မ်ားအျဖစ္ IPP/ BOO စနစ္ျဖင့္ Gas Engine Power Plant/ Power Barge/ Power Ship မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ကၽြန္းေခ်ာင္း ၂၀ မဂၢါ၀ပ္၊ အလုံ ၁၂၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ 

 

၁၅၀ မဂၢါ၀ပ္၊ သန္လ်င္ ၃၅၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ပုသိမ္ သို ့မဟုတ္ သာေကတတြင္ ၄၀၀ မဂၢါ၀ပ္၊  စုစုေပါင္း စက္တပ္ဆင္အား ၁၀၄၀ မဂၢါ၀ပ္ စီမံကိန္း ငါးခုတို ့ကို ICB(International Competitive Bidding) 

 

စနစ္ျဖင့္ ၂၀၁၉ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန ့တြင္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ျပီး ၂၀၁၉ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန ့တြင္ တင္ဒါ ပိတ္သိမ္းကာ ကုမၸဏီ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို စနစ္တက် စိစစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

 

(Xinhua)