16
Mon, Sep
496 New Articles

တမံမ်ားတြင္ အကူ ေရပိုလႊဲႏွင့္ monitoring system မ်ား တပ္ဆင္မည္

အမ်ိုးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးမန္း၀င္းခိုင္သန္း ၾကြေရာက္လာစဥ္။(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေရစီး၀င္မႈ ပမာဏ မ်ားျပားသည့္ ေရေလွာင္တမံမ်ား၌ အကူေရပိုလႊဲမ်ား ထပ္မံထည့္သြင္း တည္ ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရေလွာင္တမံ ၾကံ့ခိုင္မႈ၊ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈမ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆး တိုင္းတာႏိုင္သည့္ monitoring system မ်ား တပ္ဆင္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ဦးလွေက်ာ္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ယေန ့ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္(၂) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၏ အေမးကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ၎က ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး “တမံေတြမွာ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ က်ိဳးေပါက္ပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေပၚေစဖို ့ ဌာနက သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ့ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြအတိုင္း တိက်စြာာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို ့၊ အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္လာပါကတမံေအာက္ရွိ ျပည္သူမ်ား အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ ထိခို္က္ ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့ပါး သက္သာေစဖို ့ ေဒသ ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ ့အစည္းေတြ၊ ဆက္စပ္ဌာနေတြနဲ ့ ပူးေပါင္းျပီး ၾကိဳတင္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရေလွာင္တမံ တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အေရးေပၚ အေျခအေန ၾကိဳတင္စီမံခန္ ့ခြဲမႈ စီမံခ်က္(EPP:_ Emergency Preparedness Plan) ေတြ စနစ္တက် ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ဦးလွေက်ာ္ေျဖၾကားေနစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္(၂) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ေမးျမန္းေနစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

ဦးထြန္းထြန္းဦး မီဒီယာအား ေျဖၾကားေနစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ တမံေအာက္ဘက္ရွိ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားသို ့ ဆက္္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ား၊ အေရးေပၚ အေျခအေန ၾကိဳတင္ စီမံခန္ ့ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ဆက္စပ္ဌာန မ်ားသို ့ ၾကိဳတင္ အသိေပး ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို ့ ျပည္သူမ်ား အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ အသိေပးတင္ျပေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ေရအားလၽွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနက တည္ ေဆာက္ ထားသည့္ ေရေလွာင္တမံမ်ားတြင္လည္း မိုးရာသီ ေရေဘးၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲကာ ေန ့ - ည တာ၀န္က် ၀န္ထမ္း အဖြဲ ့မ်ား ဖြဲ ့စည္းျပီး အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးျခင္း၊ တမံ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးသည့္ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္၍ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေန ့စဥ္ မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ ေရမွတ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္၍ အထက္ အဆင့္ဆင့္သို ့ တင္ျပ အစီရင္ခဲျခင္း၊ တမံအတြင္းမွ သိုေလွာင္ေရကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အတူ လိုအပ္သလို ထိန္းညွိ ထုတ္လႊတ္ျခင္း စသည့္ ထိန္းသိမ္း လည္ပတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေရးေပၚ ေရေဘး ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ၾကိဳတင္ စုေဆာင္းျခင္း၊ ယာဥ္ႏွင့္ လုပ္သား အရန္ အင္အားမ်ား စုဖြဲ ့ထားျခင္းတို့ကိုလည္း စီမံ ေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္း ဒုတိယ ၀န္ၾကီးက ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆည္၊ ေရေလွာင္တမံေပါင္း ၂၄၂ ခုရွိၾကျပီး ဂရုတစိုက္ ေစာင့္ၾကပ္ ထိန္းသိမ္းရမည့္ အေရးၾကီးေသာ ဆည္မ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနေအာက္တြင္ ၃၅ ခုရွိျပီး ေရအား လွ်ပ္စစ္ေအာက္တြင္ ခုနစ္ခု စုစုေပါင္း ၄၂ ခု ရွိေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို ့ မိုးတြင္းကာလ၌ ဆည္မ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေပးႏိုင္သည့္ အရာရွိအဆင့္မ်ားကို ေန ့ည မျပတ္ ထားရွိေပးဖို့ ့လိုအပ္ ေၾကာင္း မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္(၂) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္း ထြန္းဦးက မီဒီယာအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)