20
Fri, Sep
525 New Articles

က်ြဲ ႏြား စားက်က္ေျမမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေပးမည္

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ ့ရုံး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ဦးတင္ျမင့္ ေျဖၾကားေနစဥ္။ Politics, Law & Military

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

မိမိပိုင္ လယ္ေျမတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းတြင္ျဖစ္ေစ

လယ္ယာေျမကို အျခား နည္းျဖင့္ အသုံးခ်ခြင့္ ရရွိျပီးပါက စားက်က္ေျမမ်ား

ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ စားက်က္ေျမအေပၚ တြက္ေျခကိုက္ေသာ ေနဗီယာျမက္

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတို ့ကို ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု

အစိုးရအဖြဲ ့ရုံး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ဦးတင္ျမင့္က ယေန ့ ျပည္သူ ့

လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀း၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လိႈင္းဘြဲ ့ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားးလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳ၏

ေက်းလက္ေန ေတာင္သူ မ်ား ဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းအေပၚ

ေျဖၾကားရာတြင္ ဒုတိယ ၀န္ၾကီးက ေျပာခဲ့   ျခင္းျဖစ္သည္။

လိႈင္းဘြဲ ့ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားးလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳကမီဒီယာသို ့ ေျဖၾကားစဥ္။

“သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာအုပ္စု ျမိဳ ့နယ္ ခရိုင္မ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ အျခားနည္း

အသုံးျပဳခြင့္ရရွိျပီး အဆိုျပဳ တင္ျပလာပါက စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္

ၾကိဳး၀ိုင္း ၾကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာမ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကို

မထိခိုက္ေစဘဲ ကၽြဲႏြား ႏွင့္ အျခား တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ စားသုံးမႈ

ဖူလု့ေစရန္ ေျမလိုအပ္သည့္ပမာဏကို စနစ္တက် တြက္ခ်က္ျပီး

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ ့ရုံး ၀န္ာကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးထ့ တင္ျပ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျပီး စားက်က္ေျမမ်ား အျဖစ္

ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ ၀န္ၾကီးက ေျပာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားသို ့ ကၽြဲႏြား အရွင္တင္ပို့မႈမ်ားအရ ေတာင္သူတို ့

၀င္ေငြတိုးေသာ္လည္း ကၽြဲႏြားမ်ား ေလ်ာ့ နည္းလာျပီး အသားရွားပါးမႈ၊

ေစ်းႏႈန္း ၾကီးျမင့္လာမႈ၊ ျပည္သူမ်ား စားသုံးမႈ လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္ျပည့္ ၀၀

ျဖည့္ဆည္းႏိုင္၇န္ ခက္ခဲလာမႈမ်ားအား ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံ၏

ေမြးျမဴေရး က႑ တိုးတက္လာေရးတို ့အတြက္ ေတာင္သူမ်ား၏ ႏြားမမ်ားကို

ေမထုန္မဲ့ သားစပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ သဘာ၀

သားစပ္လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊

အသိပညာေပးျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ကၽြဲႏြားမ်ား မဆုံးရႈံးေစရန္

ကာကြယ္ေဆးထိုး လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

ျမစိမ္းေရာင္ စီအမံကိန္းကဲ့သို ့ ေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ အစီအဏသစ္မ်ားကို

သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေတာင္သူမ်ားအား

စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရဒး ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး

ေမြးျမဴေရး စရိတ္မ်ား ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းတို ့ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္

ရွိေၾကာင္း၊ စရိတ္ ေခ်းေငြမ်ား ပိုမို ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ်

စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ ့ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္လာျပီး

ႏိုင္ငံေတာ္၏ GDP တိုးတက္လာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ ၀န္ၾကီးက ေျပာ

ၾကားခဲ့သည္။

“လက္ရွိမွာ စားက်က္ေျမ မရွိတာေၾကာင့္ စိုက္ခင္းေတြထဲကို ကၽြဲႏြားေတြ

၀င္စားတဲ့အတြက္ ေတာင္သူအခ်င္းခ်င္း ျပသနာျဖစ္ၾကလို ့ ကၽြဲႏြား

ေမြးျမဴေရးကို မလုပ္ၾကေတာ့ဘူး၊ ႏိုင္ငံျခားကို လည္း ကၽြဲႏြားေတြ ပို့ေနေတာ့ ကၽြဲႏြားက ပိုေလ်ာ့နည္းလာျပီ၊ ဒါေၾကာင့္ စားက်က္ေျမေတြ ျပန္

ေဖာ္ထုတ္ဖို ့ စားက်က္ေျမထဲမွာ တြက္ေျခကိုက္တဲ့ ေနဗီယာျမက္ေတြ

စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ဖို ့ လိုအပ္ လာတာပါ” ဟု လိႈင္းဘြဲ ့ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားးလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳက ေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က စားက်က္ေျမ ဧကေပါင္း ၈၆၆၈၈၂ ဒသမ ၀၅ ဧက

ရွိသည့္အနက္ ၁၃၅၈၃၆ဒသမ ၅၇  ဧကတို ့ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း၊

ကမ္းပါးျပဳိမႈေၾကာင့္ ၁၀၅ ဧကခန္ ့ ထပ္ေလ်ာ့သြား သျဖင့္ စားက်က္ ေျမဧက

၇၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ က်န္၇ွိႏိုင္သည္ဟု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျပည္ ထဲေရး

၀န္ၾကီးဌာနက မိမိထံ စာျဖင့္ ေျပာကားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို ့ရာတြင္

စားက်က္ေျမမွာ စာရင္း အရသာ ရွိေနျပီး ေျမျပင္၌ အမွန္ မရွိေတာ့သည္ကို

ေလ့လာ သိရွိရေၾကာင္းလည္း လႈိင္းဘြဲ ့ အမတ္ ဦးခင္ခ်ဳိက မီဒီယာသို ့

ေျဖၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)