လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယ တစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားရွင္းလင္း

သူေဌးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- လွ်ပ္စစ္ ႏွင္႔ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန) Science & Technology

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယ တစ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတင္ ေမာင္ဦး က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ တိုးတက္မႈ အေနျဖင့္ ၄၀ မဂၢါ၀ပ္ ရွိ ျမစ္သာေရအား လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု၊ ၅၀ မဂၢါ၀ပ္ရွိ သီလ၀ါ ဓာတ္အားေပး စက္ရံု၊ ၁၃၃ မဂၢါ၀ပ္ရွိ ျမင္းၿခံ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုတို႔ကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္အျပင္ ေမာ္လၿမိဳင္ စက္ရံု၌ Gas Turbine ကို ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၇၈ မဂၢါ၀ပ္ရွိ Combined Cycled Power Plant ကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တြင္လည္းေကာင္း စက္တပ္ဆင္ၿပီးစီး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁၈ မဂၢါ၀ပ္ရွိ သထံုဓာတ္အားေပးစက္ရံု၊ ၁၀၆ မဂၢါ၀ပ္ ရွိ သာေကတ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုႏွင့္ ၂၂၅ မဂၢါ၀ပ္ရွိ ျမင္းၿခံ Sembcorp ဓာတ္အားေပး စက္ရံု စုစုေပါင္း ၃ ရံု ၿပီးစီးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ေက်းရြာေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္၊ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၇ သိန္းေက်ာ္ ဓာတ္အား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားလိုင္း ရွင္းလင္းမႈအေနျဖင့္ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဓာတ္အားဆံုးရံႈး မႈကို ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပင္မစီမံခ်က္(National Electricity Master Plan-NEP) အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၂၅၂၇ မဂၢါ၀ပ္ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၄၅၃၁ မဂၢါ၀ပ္ တိုးတက္သံုးစြဲ မည္ျဖစ္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ ၂၀၀၄ မဂၢါ၀ပ္ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ေႏြရာသီကာလအတြင္း အျမင့္ဆံုးသံုးစြဲခဲ့သည့္ ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္အား ဓာတ္အား ေပးစက္ရံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္ သံုးစြဲ လာသည့္ ဓာတ္အားေတာင္းခံမႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ဆုိင္းင့ံ ထားရသည့္ ဓာတ္အားေတာင္းခံမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါဓာတ္အား ေတာင္းခံ ေလွ်ာက္ထား မႈမ်ားအား အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္းေပးပါက တုိးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔က႑တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္အသစ္ ၆ ခုႏွင့္ ကုန္းတြင္း လုပ္ကြက္အသစ္ ၄ ခုကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ပိုင္း လုပ္ကြက္ေပါင္း ၁၀၄ ကြက္ကို သတ္မွတ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း၊ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ TOTAL ကုမၸဏီႏွင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ SIEMENSA.G ကုမၸဏီတို႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကန္ေပါက္ေဒသတြင္ ၁၂၃၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည့္ LNG to Power စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ Zhefu Holding Group Co.,Ltd ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ Supreme Trading Co.,Ltd တို႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး၊ မီးေလာင္ဂ်ိဳင္ေဒသတြင္ ၁၃၉၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည့္ LNG to Power စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ TTCL Public Company Limited ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ အလံုတြင္ ၃၅၆ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည့္ LNG to Power စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ Sinohydro Corporation Limited ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ Supreme Trading Co.,Ltd တို႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ၁၃၅ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အပူသံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံုစီမံကိန္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိေရနံခ်က္ စက္ရံု ၃ ရံုအနက္ ေခ်ာက္ႏွင့္ သံပုရာကန္ စက္ရံုႏွစ္ရံုသာ လည္ပတ္ လ်က္ရွိရာ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရနံ ဂါလန္ သံုးသိန္းခြဲခန္႔သာ ခ်က္လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းရွိ စက္ရံုမ်ား၏ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္ျခင္း၊ ဒီဇုိင္းအရ ေခတ္္မမီျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထြက္ရွိလာေသာ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီမ်ားမွာ ေခတ္မီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္း သံုးစြဲရန္ မသင့့္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းသံုးစြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားျပားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေရနံ ထြက္ပစၥည္း ဂါလန္ တန္ခ်ိန္ ၄ သန္းခန္႔ကို ျပည္ပမွ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနရေၾကာင္း၊ျပည္တြင္းရွိ္ ေရနံခ်က္စက္ရံုမ်ားကို ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္းလို အပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးတြက္ေခ် ကိုက္သည့္ အရြယ္အစား ရွိၿပီး ေခတ္မီနည္းပညာရပ္မ်ားျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ေရနံခ်က္စက္ရံုအသစ္ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဓာတ္ေျမၾသဇာ စက္ရံု ငါးရံုရွိၿပီး စက္ရံု ႏွစ္ရံုမွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လံုေလာက္စြာ မရရွိ၍ ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း၊ လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ စက္ရံု သံုးရံုမွာ စက္စြမ္းအား က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္တြက္ေခ်ကိုက္ ထုတ္လုပ္ရန္ ရုန္းကန္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း လိုအပ္ခ်က္မွာ ႏွစ္စဥ္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ တန္ခ်ိန္ ၁၂ သိန္း၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး စက္ရံုမ်ားမွ ၁ ဒသမ ၂ သိန္းခန္႔သာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္အတြက္ စီးပြားျဖစ္ တြက္ေျခကိုက္ေသာ စက္ရံုမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္က႑ ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ LPG Terminal တစ္ခုကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည့္္ ႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁ သန္းအား ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္ တိုးခ်ဲ႕ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်ေရး၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ထင္းမီးေသြး သံုးစြဲမႈကို အစားထိုး ႏုိင္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပ ျပည္သူအားလံုး သံုးစြဲႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယ (၁) ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ႔သည္။  (Xinhua)