တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္-တနသၤာရီ-ဘုတ္ျပင္း-ေကာ့ေသာင္းသြားသည့္ တနသၤာရီတံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေနမႈ စီမံကိန္း ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီး

တံတားေဆာက္လုပ္ေနသည္႔ အေျခအေနအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု--MOI) Science & Technology

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္-တနသၤာရီ-ဘုတ္ျပင္း-ေကာ့ေသာင္းသြားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ အေရးပါေသာ တံတားမ်ားအနက္ တစ္စင္းျဖစ္ သည့္ မိုင္တိုင္အမွတ္(၄၉/၄)ႏွင့္(၄၉/၆)အၾကားရွိ တနသၤာရီၿမိဳ႕သို႔အဝင္တနသၤာရီျမစ္ ကိုျဖတ္၍ တနသၤာရီတံတားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တံတား ဦးစီးဌာန တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(၄)မွ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္အထိ တံတားတစ္စင္းလုံးတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္း၏ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းတနသၤာရီတံတား၏ အရွည္ မွာ ၁၄၄၃ . ၆၄ ေပ၊(၄၄ဝ) မီတာ၊ ယာဥ္သြားလမ္း အက်ယ္မွာ ၂၇ . ၈၉ ေပ၊ (၈.၅)မီတာ၊ လူသြားလမ္းအက်ယ္ တစ္ဖက္လွ်င္ ၃.၂၈ ေပ၊ ေရလမ္းကင္းလြတ္ အက်ယ္ ၁၆၄ ေပ၊ ေရလမ္း ကင္းလြတ္အျမင့္မွာ ၁၉.၆၉ ေပျဖစ္၍ ၄င္းတံတား အမ်ဳိးအစားမွာ ေအာက္ေျခ အုတ္ျမစ္က ဘိုးပိုင္အုတ္ ျမစ္၊ ကိုယ္ထည္ မွာRCကြန္ကရစ္ ျဖစ္ၿပီး အေပၚထည္မွာ RC Girder(ဂါဒါ)၊ PC Girder(ဂါဒါ)၊ Steel Box Girder(ဂါဒါ)ႏွင့္ RC Decking တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တံတားတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအား တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ (၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈)ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္း ၁၁,၅ဝဝ ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တံတားဦးစီးဌာန တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕(၄)မွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးဝင္းေအာင္က စီမံကိန္းတာဝန္ခံ အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ ယခုလက္ရွိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ မွ စက္တင္ဘာလ အထိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္း ၃၇ဝဝ ျဖင့္ တံတားစီမံကိန္း၏ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ကာ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လအတြင္း ၄င္းတံတား စီမံကိန္း အေခ်ာသပ္ ၿပီးစီးႏိုင္ေရးႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၎တနသၤာရီ တံတားသစ္တည္ေဆာက္ရျခင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ သံကူကြန္ကရစ္ လြန္တူးပိုင္ႏွင့္ ေရတြင္းေခြ အုတ္ျမစ္ျဖင့္ ေဘလီသံကူကြန္ကရစ္ အမ်ဳိးအစား တနသၤာရီတံတားေဟာင္းမွာ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ ကုန္ႏွင့္ကားတန္ခ်ိန္ ၂၇ တန္ကို ခြင့္ျပဳ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ႏွစ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သဘာဝရာသီဥတုဒဏ္၊ ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းသြားလာေနၾကေသာ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ဒဏ္ေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ လမ္းဦးစီးဌာနမွ ကုန္ႏွင့္ယာဥ္ အေလးခ်ိန္ ၁၈ တန္ ကိုသာ သြားလာ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၁၈ တန္ ထက္ တန္ပိုတင္ေဆာင္လာေသာ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအား တန္ပို စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳတန္ခ်ိန္ျဖင့္ သာ ၄င္းတံတားေပၚမွ ျဖတ္သန္းသြားလာရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္လိုက္၊ ခ်လိုက္ ျပဳလုပ္ေနရၿပီး ကဲ့ကားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ သယ္ယူေနရသျဖင့္ ခရီးသြား လာမႈႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာေၾကာင့္ တံတား ေဟာင္းမပ်က္စီးခင္ ႀကိဳတင္၍ ၄င္းတံတားသစ္အား ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါတံတားသစ္အား ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ အတြင္း စတင္အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ပါရွိသည္။  (Xinhua)