ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္စိတ္ဝင္စားသည့္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏွိုင္းျခင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္စိတ္ဝင္စားသည့္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းသည္႔ အစည္းအေဝးက်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန) Science & Technology

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္စိတ္ဝင္စားသည့္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏွိုင္းျခင္းအစည္းအေဝးအားက်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Open Access ပုံစံျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အဦျဖစ္သည့္ Tower တိုင္မ်ား၊ Pole တိုင္မ်ား၊ Fiber Cable မ်ား စနစ္တက် တည္ေဆာက္နိုင္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႐ုံးအမွတ္(၂)၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝး သို႔ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ပုံစံ ( တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕ခ်င္း (သို႔) အဖြဲ႕လိုက္ ) ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္မည့္ပုံစံမ်ား (Technical Plan) ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ပုံစံ (Business Plan)၊ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ (Term & Condition for Leasing Agreement ) စသည့္ အခ်က္တို႔အား ကုမၸဏီမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဦးစြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ပုံစံ (Proposal) မ်ားအားဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာသို႔ ေဆာလ်င္စြာတင္ၿပရန္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ား၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ လိုအပ္သည္မ်ားအား ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြး၍ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား စနစ္တက်ခ်ခင္းတည္ေဆာက္ နိုင္ေရးကိစၥအား ေဆာလ်င္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ခ်ခင္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူ စုစုေပါင္း(၁၀၀) ဦးခန႔္ တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ပါရွိသည္။  (Xinhua)