ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈႈဦးစီးဌာနမွ ေရးစြဲလ်က္ရွိသည္႔ အီလက္ထေရာနစ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Electronic Addressing Plan ဒုတိယမူၾကမ္းအား အႀကံျပဳခ်က္ေပးပို႔နုိင္

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈႈဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္႔ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန) Science & Technology

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈႈဦးစီးဌာနမွ ေရးစြဲလ်က္ရွိသည္႔ အီလက္ထေရာနစ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Electronic Addressing Plan ဒုတိယမူၾကမ္းအား အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ျမန္မာဘာသာ (သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ (၂၅ -၁၀-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ထား၍ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈႈဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔နိုင္ေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ အခန္း(၇) ၊ ပုဒ္မ (၂၁) ၊ (၂၂) ႏွင့္ (၂၃) ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ အီလက္ထေရာနစ္လိပ္စာမ်ားျဖစ္သည့္ Public IP Address ၊ Autonomous System (AS) Number ႏွင့္ Domain Name တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိစစ္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အီလက္ထေရာနစ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ Electronic Addressing Plan (EAP) တစ္ခုအား ေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ အဆိုပါ EAP ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူ သေဘာထားေတာင္းခံျခင္းကို (၅.၇.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ပထမအႀကိမ္ အမ်ားျပည္သူသေဘာထားေတာင္းခံခ်က္မွ ရရွိလာသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားအား စိစစ္၍ လိုအပ္သည္မ်ား ထည့္သြင္း ျပင္ဆင္ထားသည့္ EAP(မူၾကမ္း)အား ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ားျပည္သူသေဘာထားေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ပါရွိသည္။ 

အႀကံျပဳခ်က္အား ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ုံးအမွတ္(၂)၊ ေနျပည္ေတာ္၊E-mail: [email protected], [email protected] သို႔ေပးပို႔နုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)