ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ရွိ ဆူရ္ဘုန္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ သမၼတ ဆို

ဆူရ္ဘုန္ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အားေတြ႔ရစဥ္(သမၼတရံုး) Science & Technology

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ရွိ ဆူရ္ဘုန္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္  ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ (ဆူရ္ဘုန္) ေလယာဥ္ ကြင္း တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး (ဆူရ္ဘုန္) ေလယာဥ္ ကြင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမသားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေနမႈႏွင့္ ၿပီးစီးမႈ၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ ရြက္ ေနမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ ျပည္နယ္ မ်ား ဟန္ခ်က္ညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုတည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ (ဆူရ္ဘုန္) ေလယာဥ္ကြင္းသည္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေစေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဆိုသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္(ဆူရ္ဘုန္) ေလယာဥ္ကြင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေျမျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေတာင္ၿဖိဳ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန တုိ႔ႏွင့္ေျမထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ေနရာမ်ားကို လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)