ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၏ အျမင့္ဆုံးဓာတ္အားသုံးစြဲမႈမွာ (၁၅၄၈.၂၃) မဂၢါဝပ္ခန႔္ ရွိ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတိုးတက္သုံးစြဲလာမည့္ အေျခအေနအေပၚ ေဆာင္႐ြက္မည့္အစီအမံမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန) Science & Technology

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္  ဓာတ္အားစနစ္အတြင္းသို႔ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား၏ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ(၃၅၈၆) မဂၢါဝပ္ခန႔္ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၏ အျမင့္ဆုံးဓာတ္အားသုံးစြဲမႈမွာ (၁၅၄၈.၂၃) မဂၢါဝပ္ခန႔္ရွိ၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ထက္ဝက္နီးပါး သုံးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးတက္သုံးစြဲ လာမည့္ အေျခအေနအေပၚ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည္႔  လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးဝင္းခိုင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ “ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈမွာ ႏွစ္စဥ္(၁၅%) တိုးတက္ေနသည့္အတြက္ အဆိုပါဓာတ္အားတိုးတက္သုံးစြဲမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းအျပင္ ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးျခင္း အပိုင္းမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္’’ ဟုေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ တိုးျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေႏြရာသီဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း၊ သက္တမ္းၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဝန္အားျပည့္ေနေသာ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆုံးမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးႏွင့္ ဓာတ္အားစနစ္ တည္ၿငိမ္တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစေရးတို႔အတြက္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပင္မဓာတ္အားခြဲ႐ုံမႉးမ်ားမွ မိမိတို႔ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံအလိုက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ထရန္စေဖာ္မာတပ္ဆင္အင္အားႏွင့္ ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈအေျခအေန၊ ဝန္အားတိုးတက္လာမႈအတြက္ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မည့္အစီအမံမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (ဓာတ္အားစနစ္ဌာန) မွ ခြဲ႐ုံမ်ား၏ လက္ရွိဓာတ္အား ျဖန႔္ျဖဴးေပးထားမႈအေျခအေန၊ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အေျခအေန၊ ဝန္အားျပည့္ေနမႈအတြက္ Load Sharing ျပဳလုပ္မည့္အေျခအေနႏွင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္မည့္ အေျခအေနတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားဌာန) မွ ၂၃၀ ေကဗြီႏွင့္ ၅၀၀ ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားအားလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ မွ ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းတင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ေနာက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဒုတိယဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး မွလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတိုးတက္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ေလွာ္ကား၊အလုံ၊႐ြာမ၊ သာေကတစက္႐ုံ မ်ားရွိ ပင္မထရန္စေဖာ္မာမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လက္ရွိဓာတ္အားသုံးစြဲမႈႏွင့္ တိုးတက္သုံးစြဲလာမည့္ အေျခ အေန၊ System Improvement အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္မည့္အေျခအေနတို႔အားလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပ ၾကပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္မွ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ပါရွိသည္။  (Xinhua)