22
Wed, May
568 New Articles

နတ္မေတာင္သို ့ ႏိုင္ငံျခားသား ၀င္ေၾကး ေလးႏွစ္အတြင္း က်ပ္ ၂၅ သန္းေက်ာ္ ရရွိ

သယံဖာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ရဲျမင့္ေဆြ လႊတ္ေတာ္၌ ေျဖၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Social

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ေခၚႏူးစုမ္ ေခၚ နတ္မေတာင္ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္သို ့ လာေရာက္ေလ့လာၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ မွ စ၍ ၀င္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာလ အထိ က်ပ္ေငြ ၂၅ ဒသမ ၀၅ သန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ရဲျမင့္ေဆြက ယေန ့ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“၁၉၉၄ မွာ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ေတာရိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ နယ္ေျမ မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒမွာ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား၌ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ ေၾကးေငြမ်ား ေကာက္ခံႏိုင္ခြင့္ ျပဌာန္းထားမႈ မပါခဲ့လို ့ သစ္ေတာဦးစီးဌာနနဲ ့အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးးမွဴးရုံးတို့က ေကာက္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ၊ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္အတြင္း ထိန္း သိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔ ၂၀၁၄ ဇြန္လမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္တစ္ဦးကို၀င္ေၾကး က်ပ္ တစ္ေသာင္း၊ သို့မဟုတ္ အေမရိကန္ ၁၀ ေဒၚလာ ေကာက္ခံခဲ့Mကလို ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္အတြင္းမွာ ေဒၚလာ ၂၃၁၀ ေကာက္ခံရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္” ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၉) အမ်ိဳး သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေဆြလြင္၏ အေမးကို ေျဖကားရာတြင္ ဒုတိယ၀န္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၉) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေဆြလြင္ ေမးျမန္းေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

 

၂၀၁၈ ေမလ ၂၁ ရက္ေန ့၌ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည့္ ဇီ၀ မ်ိဳးစုံ မ်ိဳးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ - ပုဒ္မ ၁၃ (စ)အရ “ သစ္ေတာဌာန ညႊန္ၾကား ေရးမွဳးခ်ဳပ္သည္ ၀န္ၾကီး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၀င္ေၾကး ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အျခား အခ ေၾကးေငြမ်ား သတ္မွတ္ေကာက္ခံရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိျပီး နည္းဥပေဒမ်ားလည္း ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေျခ အေနတြင္ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ ၀င္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ရန္ပုံေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ သုံးစြျဲခင္းႏွင့္ စာရင္း စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ ့က ၾကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ဒုတိယ ၀န္ၾကီးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အျမင့္ေပ ၁၀၅၀၀ ရွိေသာ ေဒသ အေခၚ “ေခၚႏူးစုမ္” အမည္ရွိ နတ္မေတာင္ကို ျဗိတိသွ် ကိုလိုနီ ေခတ္တြင္ ၀ိတိုရိယေတာင္ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ျပီး လြတ္လပ္ေရး ရရွိျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ နတ္မေတာင္ဟု သတ္မွတ္ ေခၚတြင္လာခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက သမိုင္းေၾကာင္းအရ အဓိပၸါယ္ ျပည့္၀ေသာ မူလ အမည္ “ေခၚႏူးစုမ္” သို ့ ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲေစလိုေၾကာင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေဆြလြင္က ေမးျမန္း တင္ျပထားျခင္းအေပၚ ဒုတိယ ဝန္ၾကီးက ေဒသအေခၚ ေခၚႏူးစုမ္ ဟူသည့္ အမည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္း ထုတ္၍ ေျပာင္းလဲ သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ေဒသခံ ျပည္သူ လူထု၏ သေဘာထားမ်ား ေတာင္းခံ ရယူျပီး ေဒသခံ လူထု၏ သေဘာ ဆႏၵႏွင့္ အညီ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ ့က ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ ့သို ့ ေထာက္ခံ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္္စု အစိုးရ အဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိပါက သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ၾကီးဌာန က အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ၿပီး အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)