ပထမအႀကိမ္ တရုတ္နုိင္ငံ နုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕၌ နိုဝင္ဘာလ တြင္က်င္းပမည္

www.shanghaiexpo.cn/ အားေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-- www.shanghaiexpo.cn/) Economy

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င႔္ဖိန္ သည္ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းတစ္လမ္းဟူ၍ နုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးထိပ္သီးအစည္း အေဝးတြင္  

၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ တရုတ္နုိင္ငံ နိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲ (China International Import Expo) ကို က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ တရုတ္နုိင္ငံ နုိင္ငံတကာသြင္းကုန္  

ကုန္စည္ျပပြဲ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္  နုိဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ႔သည္။

အဆုိပါကုန္စည္ျပပြဲသည္ တရုတ္ျပည္ေစ်းကြက္ဖြင္႔လွစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အေရးႀကီးေသာျပဳလုပ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံအသီးသီးမွ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္္ေရး  

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျပသရန္ ႏွင္႔ တစ္ကမၻာလံုး စီးပြားေရးကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈေခါင္းစဥ္မ်ား အား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ နုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစင္ျမင္႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊  

တရုတ္နိုင္ငံဘက္အေနျဖင္႔ ပါဝင္ျပသမည္႔ နိုင္ငံမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင္႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး နိုင္ငံမ်ားအတြက္  

လိုအပ္သလိုကူညီေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ကုန္စည္ျပပြဲသည္ အဓိကအားျဖင္႔ ထူးျခားခ်က္ ၅ ခ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ တရုတ္နိုင္ငံေစ်းကြက္အႀကီးအက်ယ္ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္  

လူဦးေရအမ်ားဆံုးရွိၿပီး ကမၻာတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးစီးပြားေရးအုပ္စု၊ ဒုတိယအမ်ားဆံုး သြင္းကုန္နုိင္ငံ ႏွင္႔ စားသံုးမႈနုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္  

စားသံုးမႈအတိုင္းအတာ အဆက္မျပတ္တိုးျမင္႔လာေနသည္႔ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ စားသံုးမႈ ႏွင္႔ သြင္းကုန္ပမာဏ တုိးတက္ရန္ ႀကီးမားသည္႔ အလားအလာရွိေၾကာင္း  

သိရသည္။

လာမည္႔ ၅ ႏွစ္အတြင္း တရုတ္နုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိကုန္ပစၥည္း ႏွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး နုိင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား  

အတြက္ တရုတ္နိုင္ငံေစ်းကြက္ႀကီး သို႔ဝင္ေရာက္ရန္ သမိုင္းဝင္ အခြင္႔အေရးဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ ၏ အားသာခ်က္ တမူထူးျခားေၾကာင္း၊ ရွန္ဟိုင္းသည္ရန္စီျမစ္ႀတိဂံေဒသစီးပြားေရးဇုန္တြင္ တည္ရွိၿပီး တည္ရွိေနသည္႔ အားသာခ်က္သည္ ထူးျခားေၾကာင္း၊  

စီးပြားေရးအင္အားေတာင္႔တင္း၍ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတုိးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ကမၻာလံုးမွ အရင္းအျမစ္မွ အရင္းအျမစ္စုစည္းနိုင္သည္႔ စြမ္းအားရွိေၾကာင္း၊ ရွန္ဟိုင္းဆိပ္ကမ္း  

၏ ကြန္တိန္နာဝင္ထြက္မႈ အေရအတြက္သည္ ၿပီးခဲ႔သည္႔ ၇ ႏွစ္ အတြင္း ဆက္တုိက္ကမၻာတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလဆိပ္မွ ဝင္ထြက္သြားလာလ်က္ရွိသည္႔ ခရီးသည္  

တစ္ႏွစ္လွ်င္ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ တစ္ကမၻာလံုးမွ ၂၈၂ ၿမိဳ႕ သို႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျပပြဲ၏ အတုိင္းအတာသည္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ တရုတ္နိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲသို႔ နုိင္ငံ ႏွင္႔ ေဒသေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ကုမၸဏီမ်ား  

ပါဝင္ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ျပပြဲတြင္ ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူေတြ႔ဆံုညႇိႏႈိင္းပြဲ၊ လုပ္ငန္းသီးျခားေဆြးေႏြးပြဲ၊ ကုန္ပစၥည္းမိတ္ဆက္ပြဲမ်ား ႏွင္႔ သက္ဆုိင္ရာအစီအစဥ္မ်ား  

တၿပိဳင္တည္းက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင္႔လည္း အျပည္႔အစံု အာမခံေပးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္စည္ျပပြဲ အိမ္ရွင္ဘက္ အေနျဖင္႔ အေကာက္ခြန္ျဖတ္သန္းရန္ ႏွင္႔  

ကုန္စည္စစ္ေဆးမႈ၊ ေရာဂါတားဆီးကာကြယ္မႈမ်ား စသည္႔ဘက္တြင္လည္း အဆင္ေျပေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ရွိေၾကာင္း၊ ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈကို အြန္လုိင္း ႏွင္႔ Off- 

Line တြင္ အၿမဲေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အသင္႔ရွိေၾကာင္း၊ ပညာေရးမူပိုင္ခြင္႔ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဖာက္သည္မ်ား ၏  

အခြင္႔အေရးအက်ဳိးအျမတ္ကို ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ဝယ္လိုအားႀကီးမားေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္တြင္းမွ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ တို႔မွ ေနရာအသီးသီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကို  

စုစည္း၍ လာေရာက္ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ တတိယနိုင္ငံမွ ကုန္သည္မ်ား လာေရာက္ဝယ္ယူရန္ ဖိတ္ေခၚေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခန္႔မွန္းေခ်အရ  

ျပည္တြင္းျပည္ပ မွ သီးသန္႔ဝယ္ယူမႈကုမၸဏီေပါင္း တစ္သိန္းခြဲ ရွိနုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္နိုင္ငံအစိုးရ အေနျဖင္႔ ျမန္မာနုိင္ငံအစုိးရအႀကီးအကဲ၊ စက္မႈကုန္သြယ္ေရး မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါဝင္ျပသမည္႔ ၊ဝယ္ယူမည္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္၍  

တရုတ္ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း၊ ယခုကုန္စည္ျပပြဲ ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ www.shanghaiexpo.cn/ တြင္ ေလ႔လာၾကည္႔႐ႈနုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။  (Xinhua)