တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ပိုမိုသာယာသည့္ အနာဂတ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Hong Liang အားေတြ႔ရစဥ္။ Politics

[ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mr. Hong Liang ေရးသားသည္။]

 

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေပက်င္း၌ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ေရာ တစ္ကမာၻလံုးအတြက္ ပါ ႀကီးမားနက္ရိႈင္းသည့္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အေရးပါသည့္ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အစည္းအေဝး၏ အဓိကေဆာင္ပုဒ္မွာ "မူရင္းစိတ္ကို မေအာက္ေမ့ ဘဲ တာဝန္ကိုစြဲစြဲၿမဲဲၿမဲမွတ္သားၿပီး တရုတ္ထူးျခားခ်က္လကၡဏာပါရွိ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ ဝါဒကို လက္ကိုင္ထားကာ အသင့္အတင့္ခ်မ္းသာသည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို ဘက္စံု တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေခတ္သစ္တရုတ္ထူးျခားခ်က္လကၡဏာပါရွိ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ ဝါဒေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရယူ၍ ႀကီးျမတ္သည့္ တရုတ္အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဟူေသာ တရုတ္အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး" ျဖစ္ပါသည္။ ညီလာခံတြင္ Xi Jinping ၏ ေခတ္သစ္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္လကၡဏာပါရွိ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအေတြးအေခၚကို အတည္ျပဳၿပီး ယခုရာစုႏွစ္အလယ္ပိုင္းတြင္ ခ်မ္းသာ၊ ဒီမိုကေရစီက်က်၊ ယဥ္ေက်းမႈရွိေသာ သင့္ျမတ္ သာယာသည့္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒေခတ္မီႏိုင္ငံႀကီးကိုတည္ေဆာက္ရန္ လမ္းေၾကာင္းေျမပံု ႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားကို ဘက္စံုခ်မွတ္၍ ႀကီးျမတ္သည့္ တရုတ္အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အလုပ္လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ပါသည္။

ညီလာခံတြင္ ေရွးဦးစြာအေနႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံကို က်င္းပခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္တံခါးဖြင့္မႈႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒေခတ္မီထူေထာင္မႈတို႔၏ သမိုင္းဝင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဘက္စံုေပါင္းရံုးသံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္အတြင္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ အလယ္အလတ္ျမန္ႏႈန္းႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာလ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈစုစုေပါင္းတန္ဖိုးသည္ တရုတ္ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၅၄၀၀၀ မွ ဘီလီယံ ၈၀၀၀၀ အထိ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၈၀၀၀ မွ ဘီလီယံ ၁၂၀၀၀ အထိ) တိုးမ်ားလာ၍ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ဒုတိယေနရာ၌ တည္ရွိပါသည္။ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈ ႏႈန္းမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝသည္ အဆက္မျပတ္ ေကာင္းမြန္တိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဘက္စံုျပဳလုပ္ရာတြင္ ႀကီးမား သည့္ ထိုးေဖာက္မႈကို ရရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ပါသည္။ ဇီဝယဥ္ေက်းမႈတည္ေဆာက္ေရး ဘက္တြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ရလဒ္မ်ားရရွိၿပီး စစ္တပ္အင္အား ေတာင့္တင္းေရး ဘက္တြင္လည္း အေျခအေနသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ လကၡဏာပါရွိ္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးသံတမန္ေရးမူဝါဒကို ဘက္စံုက်င့္သံုးေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း၊ႏိႈးေဆာ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ပံုသြင္းႏိုင္စြမ္းတို႔သည္ ပိုမိုျမင့္တက္လာၿပီး ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကီးမားသည့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Xi Jinping မွ ညီလာခံသို႔ တင္ျပသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္လကၡဏာပါရွိ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ သည္ ေခတ္သစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၎သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ သမိုင္းဝင္ေနရာသစ္ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ထူးျခားခ်က္လကၡဏာ ပါရွိ္ေသာဆိုရွယ္လစ္ ဝါဒသည္ ေခတ္သစ္သို႔ဝင္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေခတ္နီးပိုင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားခဲ့ရသည့္ တရုတ္အမ်ိဳးသားသည္ ႏိႈးထလာျခင္း၊ ခ်မ္းသာလာျခင္းမွ အင္အားေတာင့္တင္းလာျခင္းဟူေသာ ႀကီးမားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိၿပီး တရုတ္အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပြင့္လင္းသည့္ အနာဂတ္သို႔ ဝင္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ သိပၸံနည္းက်က်ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒသည္ ၂၁ ရာစုႏွစ္ တရုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းကို ထြက္ေပၚလာၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ လကၡဏာပါရွိ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအလံကို တလူလူလႊင့္ထူေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္လကဏာပါရွိ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒလမ္းေၾကာင္း၊ သေဘာတရား၊ စနစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား ေခတ္မီေရးသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ေပးကာ ကမာၻေပၚတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ခ်င္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္အသစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပး၍ လူသားတို႔၏ ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ တရုတ္အသိဉာဏ္ႏွင့္ တရုတ္နည္းလမ္းကို ေထာက္ပံ့ ေပးေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေခတ္သစ္သို႔ဝင္ေရာက္လာသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏သံတမန္ေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို စြဲကိုင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပံုစံသစ္ကို တည္ေဆာက္ကာ လူသားတို႔၏ကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္းကိုတည္ေဆာက္ရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္း၊ အတူတကြဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးျခင္းဟူေသာ သံတမန္ေရးရာမူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေစာင့္စည္းလိုက္နာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူႀကီးငါးရပ္ အေျခခံေပၚတြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔ႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ တစ္ဦးကို တစ္ဦးက ေလးစားျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းျခင္းဟူေသာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပံုစံသစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ဦးလည္မသုန္တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔အေျခအေနႏွင့္ ေခတ္ကာလအဓိကအေၾကာင္းအရာအေပၚ အကဲျဖတ္မႈအရ လူသားတို႔ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ကမာၻႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အေျခအေနသည္ ေျပာင္းလဲ၍မရေပ။ တစ္ခ်ိန္တည္း တြင္ လူသားတို႔သည္ တူညီသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ၄င္းစိန္ေခၚမႈမ်ား ကို တစ္ကိုယ္တည္းရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံ မရွိသကဲ့သို႔ မိမိကုိယ္ကို ေလွာင္ပိတ္ ထားသည့္ အထီးက်န္အေျခအေနသို႔ ျပန္ေရာက္သြားမည့္ႏိုင္ငံလည္းမရွိဟု မိမိတို႔ ယူဆပါသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔မွ ျပည္သူမ်ားသည္ လူသားတို႔ကံၾကမၼာအသိုက္ အဝန္းႏွင့္ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ က်ယ္ျပန္႔သည့္လံုၿခံဳမႈရွိေသာ၊ အတူတကြစည္ပင္ သာယာဝေျပာေသာ၊ ပြင့္လင္း၍အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ၊ သန္႔ရွင္းလွပေသာ ကမာၻႀကီးကို တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ရန္ လိုပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံတမန္ေရးရာမူဝါဒကို တစိုက္မတ္မတ္ စြဲကိုင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔မွ ျပည္သူမ်ား၏ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို ေလးစားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ တရားမွ်တမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး မိမိ၏ဆႏၵကို တစ္ပါးသူအား အတင္း အဓမၼခံယူေစျခင္း၊ အျခားႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကိုဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊ ႀကီးႏိုင္ ငယ္ညွဥ္းျခင္းတို႔ကို ကန္႔ကြက္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ မိမိဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အျခားႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးအျမတ္ကို ထိပါးေစမည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ မိမိ၏ တရားမွ်တသည့္ အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း စြန္႔လႊတ္မည္မဟုတ္ေပ။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္ ေစသည့္လုပ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ မည္သူမဆို စိတ္မကူးသင့္ေပ။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ခုခံကာကြယ္ျခင္းဟူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးမူဝါဒကို က်င့္သံုးပါသည္။ တရုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံအေပၚမဆို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမျဖစ္ေစပါ။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ မည္ကဲ့သို႔တိုးတက္သည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေစကာမူ ဘယ္ေတာ့မွ လက္ဝါးႀကီးမအုပ္ပါ၊ ဘယ္ေတာ့မွခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမျပဳပါ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအေပၚခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးျခင္း၊ ရိုးသားစြာဆက္ဆံျခင္း၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ အားလံုးပါဝင္ျခင္းဟူေသာ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ရိုးသားစြာဆက္ဆံျခင္း၊ အေဖာ္ျပဳျခင္းဟူသည့္ သံတမန္ေရးရာမူဝါဒႏွင့္အညီ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုနက္ရိႈင္းေစပါမည္။ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္အျမင္၊ စစ္မွန္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ရိုးသားေသာ အေတြးအေခၚျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စည္းလံုးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ျမွင့္တင္ပါမည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမွင့္ၿပီး ျပည္သူ႔ကြန္ကရက္၊ ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္၊ တပ္မေတာ္၊ ေဒသႏၱရႏွင့္ ျပည္သူလူထုအသိုက္အဝန္းစသည္တို႔မွ ျပည္ပႏွင့္ကူးလူး ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ျမွင့္တင္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ သံတမန္ေရးရာအေတြးအေခၚမ်ားသည္ လက္ရွိ တရုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းဖလွယ္မႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္တရုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းဖလွယ္မႈမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ လမ္းညႊန္မႈျဖစ္ၾကပါသည္။ တရုတ္-ျမန္မာအၾကားတြင္ အတူတူပိုင္ဆိုင္ေသာနယ္နိမိတ္ မ်ဥ္းေၾကာင္းမွာ ကီလိုမီတာ ၂၂၀၀ ေက်ာ္ရွည္လ်ားၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူလူထုအၾကားရွိ ရိုးရာေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခိုင္ခိုင္မာမာတည္ရွိခဲ့၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ကဆိုးအတူပူအမွ်အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းျဖစ္ၿပီး တူညီေသာ ကံၾကမၼာရွိသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၾကပါသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုက အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူမႈဘဝျမွင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားကို အလိုလားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေဆြမ်ိဳး ေပါက္ေဖာ္အေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ကူညီေပးရန္ဆႏၵရွိပါသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံ ပါတီအသီးသီး၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံ ေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ “The Belt and Road” ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ တရုတ္ႏို္င္ငံစီးပြားေရး တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ဘက္စံုသံတမန္ေရးရာလုပ္ငန္းတို႔၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ၄င္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ေမလတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ေရွ႕ေမာက္တြင္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏို္င္ငံအစိုးရတို႔က “The Belt and Road” အတူတကြတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ “The Belt and Road” အတူတကြတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ျမန္မာအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ပါတီအသီးသီး၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတို႔္မွ ေထာက္ခံမႈ ႀကီးက်ယ္စြာရရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိကာလႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတစ္ခုအတြင္းတြင္ တရုတ္-ျမန္မာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ အဓိကလုပ္ငန္းႏွင့္ အေရးပါသည့္ စင္ျမင့္ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရလွ်င္ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ “The Belt and Road” အတူတကြတည္ေဆာက္ေရးဟူသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လူမႈဘဝျမွင့္တင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား အတူတူတည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ စတင္ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိပါသည္။  “The Belt and Road” ဆိုသည္မွာ ေရွးဦးစြာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအတြက္ တူညီေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြးၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း၊ ညိွႏိႈင္းၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစျခင္းဟူ၍ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ဤအေတြးအေခၚညႊန္ျပသည့္အတိုင္း တရုတ္ဘက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အခန္းက႑မွ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ တရုတ္ဘက္အေနျဖင့္ တရုတ္ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ထားရွိၿပီး ၾကားဝင္ ညွိႏိႈင္းျခင္းလုပ္ငန္း တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ပါသည္။ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔ သည္ တရုတ္-ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရး ၂+၂ အဆင့္ျမင့္ညိွႏိႈင္းေရးစနစ္ကို ထူေထာင္ၾကၿပီး တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို အတူတူကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါသည္။ တရုတ္ဘက္က တက္ၾကြစြာ ေထာက္ပံ့ၿပီး တြန္းအားေပးျခင္း အားျဖင့္ ယခုႏွစ္ေမလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕တို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ “၂၁ ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ” သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျမန္မာ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ “ဝ”ေဒသႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၄) သို႔ေအာင္ျမင္စြာသြားေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္ရႈခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ဘက္ အေနျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပမည့္ တတိယအႀကိမ္ “၂၁ ရာစုပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ” ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပရန္ ႀကိဳတင္ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအဘက္ဘက္တို႔က ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံၿပီး ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္ေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းႏွင့္ ျမင့္မားသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိျခင္းဟူေသာ သေဘာတူညီမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈမ်ား ေဆာလ်င္စြာရရွိႏိုင္ရန္ ေထာက္ခံပါသည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းဟူသည္မွာ အတူတူဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း လြတ္လပ္ၿပီး သက္သာလာရန္၊ economic globalization ကို ပို၍ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အမ်ားပါဝင္ျခင္း၊ က်ယ္ျပန္႔စြာအခြင့္ခံစားျခင္း၊ ဟန္ခ်က္ညီညီရွိျခင္း၊ အက်ိဳးတူျခင္းအစရွိေသာအဘက္မ်ားသို႔ ဦးတည္ရန္ တြန္းအားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးႏွင့္ လက္ေတြ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ မဟာဗ်ဴဟာခ်င္း ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး "တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕အထိ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အေရွ႕သို႔တန္းလာကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္အထိ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွအေနာက္သို႔တန္းသြားကာ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အထိ" ဟူေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤန္ကို အတူတကြတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ ဘက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ဆႏၵရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းေခ်ာေမြ႕စြာလည္ပတ္ရန္၊ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းေဆာလ်င္စြာ စတင္ရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ အတူတကြတည္ေဆာက္ ရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံလမ္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကြန္ရက္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ရန္၊ ဧရာဝတီျမစ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ရန္ အစရွိ ေသာလုပ္ငန္းမ်ား အတူတကြေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ တြန္းအားသစ္မ်ား အဆက္မျပတ္ျဖည့္စြက္ရန္ဆႏၵရွိပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အျပန္အလွန္အေထာက္အကူျပဳျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳတင္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အာမခံခ်က္ျဖစ္သလို ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆက္လက္ တြန္းအားေပးရန္ နည္းလမ္းႏွင့္အေျခခံျဖစ္သည္ကို တရုတ္ႏိိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေတြ႔အၾကံဳက သက္ေသျပခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ဘက္၏ အထက္ပါအေတြးအေခၚသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသည္။ တရုတ္ဘက္အေနျဖင့္ တရား မွ်တေရးအေပၚ တစ္ေလွ်က္လံုးရပ္တည္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေထာက္ခံ ပါသည္။ မၾကာေသးခင္က တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ၀မ္းယိ သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏို္င္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး လက္ခံေသာ ရခို္င္ကိစၥကို အဆင့္(၃)ဆင့္ႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးေသာ အဆိုျပဳခ်က္ကို အဆို တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ပထမအဆင့္သည္ အပစ္အခတ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈရပ္စဲ၍ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ျပန္လည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ျပည္သူလူထု ေအးခ်မ္း သာယာေသာဘဝကို ခံစားႏိုင္၍ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ခိုကိုးရာမဲ့စြာျဖင့္ မေနရေတာ့ေပ။ ဒုတိယ အဆင့္သည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈကို ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ျပီး တန္းတူညီမွ်ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့နည္းလမ္းျဖင့္ျပႆနာလက္ေတြ႔က်က် ေျဖရွင္းရန္ အဖက္ဖက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝို္င္း အတူတကြေထာက္ခံအားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာခင္က ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးလာသူေတြ မူလေနရပ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ သည့္အေပၚ တရုတ္ႏိုင္ငံက ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ အထက္ပါစာခ်ဳပ္ကို အျမန္ဆံုးအေကာင္ အထည္ေဖာ္၍ မ်က္ျမင္ႏိုင္ေသာ ေအာင္သီးေအာင္ပြင့္ကို ရရွိႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ တတိယအဆင့္သည္ ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ကို ရဲရင့္စြာရင္ဆုိင္ျပီး ေျဖရွင္းရန္ ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲမဲြေတမွႈသည္ မတည္မျငိမ္မႈႏွင့္အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေပၚ လာျခင္း၏ အရင္းအျမစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ ဆင္းရဲမဲြေတမႈေလွ်ာ့ပစ္ေရး လုပ္ငန္းကေန ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးၿပီး ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံ အားေပး၍ တတ္ႏိုင္သမွ် စြမ္းေဆာင္မႈျပဳလုပ္ရန္လည္းဆႏၵရွိပါသည္။ အထက္ပါ အဆင့္(၃)ဆင့္ အဆိုျပဳခ်က္ကို္ ေရွ႕သို႔ တြန္းတင္သည္ႏွင့္အေလ်ာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ လူမ်ိဳးစုျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ လူမႈဘဝတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးဖံြ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု တရုတ္ဘက္က ရုိးသားျဖဴစင္ စြာ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

လူမွုဘဝျမွင့္တင္ေပးသည့္လမ္းေၾကာင္းဟူသည္မွာသာယာေအးခ်မ္းေသာဘဝကို ဦးတည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တရားမွ်တမႈျဖင့္ ဖဲြ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံ ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အထက္ပါညႊန္ၾကားခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ တရုတ္ဘက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရးစသည့္ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳစီမံကိန္းမ်ားကိုဆက္တို္က္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ား ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကေန အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိရန္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အႏွစ္(၅ဝ)အတြင္း အဆိုးဝါးဆံုးေရေဘးဒုကၡကို ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ဘက္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီေပး၍ “သဘာဝ အႏၲရာယ္ရက္စက္ေပမဲ့ လူေတြအၾကားေမတၲာနက္ရွိင္း၊ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ အက်ပ္ အတည္းၾကံဳခိုက္ ညီအစ္ကိုရုိင္းပင္ကူညီၾက”၏ အႏွစ္သာရကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရက H1N1ေရာဂါကို တိုက္ခိိုက္ရာတြင္ တရုတ္ဘက္က ကာကြယ္ေဆး ေထာက္ပံ့ကူညီသလို “အလင္းေရာင္ခရီးစဥ္” ေဆးကုဖဲြ႔ကိုလည္း ေစလႊတ္ျပီး မ်က္စိအတြင္းတိမ္ေရာဂါခဲြစိတ္ကုသမႈ (၂ဝဝဝ)ေက်ာ္ အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တရုတ္ဘက္သည္ တရုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးေက်ာင္း အေက်ာင္း (၂ဝ)တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးပညာသင္ဆု၊ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၁ဝဝဝ) ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၂ဝဝဝ) ေက်ာ္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ အခြင့္ အလမ္းေထာက္ပံ့ပါသည္။ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး၏ အႏွစ္သာရကို ပိုမို ၾကြယ္ဝေအာင္ လက္ေတြ႔က်က်အဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အနာဂတ္ဘဝအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတခ်က္ကို ပန္းတိုင္အျဖစ္ အျမဲတမ္းၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု၏ အနာဂတ္ဘဝအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ ပန္းတိုင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါတူညီေသာ ပန္းတိုင္၏လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္း၊ ဖံြ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လူမႈဘဝျမွင့္တင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔စြာ၊ ပို၍ အဆင္ေျပစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာျဖစ္သည္ဟု ကၩန္ေတာ္ေလးေလးနက္နက္ယံုၾကည္ ပါသည္။ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာအနာဂတ္ကို ဖန္တီး ေပးရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္း ရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။