တရုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ ့ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြး

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တုိ ့ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics

ေပက်င္း ၊ ဧၿပီ ၁၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား ေပက်င္းၿမိဳ ့ရွိ မဟာျပည္သူ ့ခန္းမ၌ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္တြင္ လက္ခံေတြ ့ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 ထုိသုိ ့ေတြ ့ဆံုစဥ္ သမၼတရွီက တရုတ္ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမွာ ကာလရွည္ၾကာစြာ တည္ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးသည္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ နယ္ပယ္က႑စံုတြင္ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဖလွယ္မႈမ်ား တုိးခ်ဲ ့ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ပုိးလမ္းမႀကီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ တုိးတက္မႈအသစ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွီက တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံက အလြန္အေရးပါေသာေနရာတြင္ရွိေၾကာင္း ၊ ႏုိင္ငံတကာအေျခအေနမ်ားမည္သုိ ့ပင္ေျပာင္းလဲေစကာမူ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္အတူ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာာင္ရြက္မႈကုိ အစဥ္တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆႏၵရွိပါေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္အက်ိဳးစီးပြားဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နက္ရႈိင္းစြာရွိေၾကာင္း ႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးသည္ အစဥ္တုိးတက္ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ သုိ ့ျဖစ္ပါ၍ ႏွစ္ဘက္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္အသီးအပြင့္မ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေရး ႏွင့္ ေပါၾကြယ္ဝေရးအတြက္ အတူတကြပူးေပါင္းၾကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ ့ျပင္ သမၼတရွီက တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး၏ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပုိ္င္းတစ္ခုမွာ တရုတ္-ျမန္မာ တပ္မေတာ္ခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္ေတြ ့က်ေသာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ နက္ရႈိင္းစြာ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ ႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အက်ိဳးစီးပြားဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏွင့္ ဘံုသက္ဆုိင္မႈရွိေသာလံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ခ်င္း-တပ္မေတာ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရန္ အတူတကြေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက ဆုိသည္။

ရွီက တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ အေျခအေနမ်ားတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ အေလးထားပါေၾကာင္း ဆုိသည္။၄င္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္အတူ နယ္စပ္စီမံခန္ ့ခြဲမႈကုိ ေရွ ့ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ နယ္စပ္လံုျခံဳေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းသြားရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကာလရွည္ၾကာစြာ အစဥ္အလာခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္  ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္အၾကာ ဆက္ဆံေရးသည္တုိးတက္ခုိင္မာစြာတည္ရွိပါေၾကာင္း ဆုိသည္။ ထုိ ့ျပင္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚေထာက္ခံအားေပးျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကာလရွည္ၾကာ တန္ဖုိးႀကီးမားေသာ အကူအညီမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၄င္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ပုိးလမ္းမႀကီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း ၊ ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ႏွင့္ ႀကိဳဆုိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္အတူ နယ္ပယ္က႑စံုတြင္ လက္ေတြ ့က်ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ လက္ေတြ ့က်ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

အဆုိပါ ေတြ ့ဆံုပြဲအခမ္းအနားသုိ ့တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္(CMC) အဖြဲ ့ဝင္ ႏွင့္ CMC ပူးတြဲစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Li Zuocheng ႏွင့္ အျခားအဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)