“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ အား ျပည္သူလူထု တို႕ စိတ္ပါဝင္စားစြာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ) Social

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ဓာတ္ပံု ၊ လက္ေရးလက္သား ႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ ျပပြဲ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ အား ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ မွ စတင္၍ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ တြင္ စတင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထု တို႕မွ စိတ္ပါဝင္စားစြာ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ျပပြဲ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ တို႕အား ျပည္သူလူထု တို႕မွ အခမဲ့ သြားေရာက္ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပပြဲ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ အား ေန႕စဥ္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူလူထု တို႕ မွာ လာေရာက္ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ေၾကာင္း ၊ ျပပြဲ တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပညာရွင္ တို႕၏ အႏုပညာ လက္ရာမ်ား အား ၾကည့္႐ႈခံစား ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာ မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သြား ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ တြင္ စတင္က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ “တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္ သတၱပတ္ တို႕ အား တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရ ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန တို႕ မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပ ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပပြဲ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္ သတၱပတ္ အား ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ မွ ၁၉ ရက္ အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပပြဲ တြင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလရွိ ေအာင္ျမင္ထင္ရွား ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အႏုပညာရွင္ ၄၀ ေက်ာ္ ၏ ဓာတ္ပံု ၊ လက္ေရးလက္သား ႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ မ်ားကို ျပသေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပပြဲအား လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ား အေနျဖင့္ ယူနန္တိုင္းရင္းသား ပန္းထိုးျခင္း အႏုပညာ ၊ တိုင္းလူမ်ိဳး စကၠဴညႇပ္႐ိုးရာ အႏုပညာ ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ၏ ႐ိုးရာ တူရိယာ ျဖင့္ လွပသိမ္ေမြ႕သည့္ ဂီတ ဖန္တီးမႈ အႏုပညာ ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အင္းေလး ေဒသ ၏ ၾကာခ်ည္မွ်င္ရက္လုပ္ မႈ အႏုပညာ စသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ လက္မႈ အတတ္ပညာ တို႕ကို ပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ရွင္းလင္းျပသသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)