21
Sun, Oct
741 New Articles

ဂ်ိဳဟန္နက္စ္ဘာ့ဂ္၊ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

သမၼတရွီက်င့္ဖိန္က BRICS အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးသည္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေရစီးေၾကာင္းအား ဖမ္းဆုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုလည္းပိုမိုနက္႐ိွဳင္းေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ ဖလွယ္ေရး စသည့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ မူေဘာင္မ်ားကို ခ်မွတ္ကာ ပိုမိုခိုင္ျမဲေစရန္လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း ၁ဝ ႀကိမ္ေျမာက္ BRICS အစည္းအေဝးတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔မွသာ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ဒုတိယေျမာက္ ေရႊေရာင္ထြန္းပသည့္ ဆယ္စုႏွစ္ပန္းတုိင္ကိုေရာက္ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူသားမ်ားအားလံုး အတူတကြ အက်ိဳးခံစားႏိုင္မည့္ အသုိက္အဝန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)

 

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္းရွိ ရုပ္ရွင္ျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ၌ ရုပ္ရွင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင္တာ (Film Development Centre)ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂ဝ ရက္(ဆင္ဟြာ) 

 

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလာမည့္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားကိုရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခခံအခ်က္မ်ားမွာ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး မွာ ယြမ္ထရီလီယံေပါင္း ၈ဝ အထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တရုတ္ဘဏ္လုပ္ငန္းတန္ဖိုးအေနျဖင့္ ယြမ္ထရီလီယံေပါင္း ၂၅ဝ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ေငြေၾကးတန္ဖိုး ႀကီးမားသည့္ဘ႑ာေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္နုိင္မည္္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)

 

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂ဝ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲျဖစ္ပြားပါက မည္သည့္ႏုိင္ငံကမွ် အႏုိင္ရမည္မဟုတ္ဟု မိမိတို႔အေနျဖင့္ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊  မိမိတုိ႔တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လည္း ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမျဖစ္ပြားလိုပါေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား မွ်တစြာကူးသန္းေရာင္းဝယ္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ျမင္ေတြ႔လိုပါေၾကာင္း စသျဖင့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က မတ္လ ၂ဝ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ (NPC) အၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)

 

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ) 

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္သို႔ လိုက္ေလွ်ာက္ကာ အင္အားခ်ဲ႕ထြင္မႈအား ဘယ္ေသာအခါမွ လုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္က မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံက အျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိ္င္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အင္အားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းအျဖစ္ နားလည္မႈလြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟု မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ (NPC) အၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ လီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂ဝ ရက္(ဆင္ဟြာ) 

တရုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးက႑ တြင္ ပိုမိုတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတက္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ားကိုျပ႒ာန္းကာ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အစုိးရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ E platform တစ္ခုကိုလည္း တည္ေဆာက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းစသျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ တုိးျမွင့္ေစမည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍မီဒီယာမ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)

 ေပက်င္း၊ မတ္ ၂ဝ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား ကင္းစင္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွတစ္ဆင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)

 

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂ဝ ရက္(ဆင္ဟြာ) 

တရုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တစ္ကမာၻလံုးအတြက္ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္လွစ္ ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္က႑တို႔တြင္ အခြန္အခမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားရန္ရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္လည္း အျပည့္အဝေထာက္ပံ႔ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးက႑ကိုလည္းပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကမာၻ႔စီးပြားေရး အခန္းက႑တြင္ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)

 

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂ဝ ရက္(ဆင္ဟြာ)

 တရုတ္ျပည္သူူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ တရုတ္ ျပည္သူ႕ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပသည့္ျမင္ကြင္း အျပည့္အစံုကိုေအာက္ပါလင့္ခ္မွတစ္ဆင့္ၾကည့္ရႈႏုိင္ၾကပါသည္။(Xinhua)

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ က တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ ႏွင့္ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ အသစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္၏ ျပည္သူမ်ားႏွင့္တစ္သားတည္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုရိပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။(Xinhua)

Page 1 of 5