တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္သည္ အျခားအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားထက္ နည္းပါးေၾကာင္း NPC ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူေျပာၾကား

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ (NPC) ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးပြဲ ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ က်န္းရဲေဆြ႕ အား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ၌ မတ္လ ၄ရက္တြင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္သည္ အျခား အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားထက္ နည္းပါးေၾကာင္း  ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အျခားမည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမွ် ၿခိမ္းေျခာက္မႈမျဖစ္ေစေၾကာင္း ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ (NPC) ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးပြဲ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးက မတ္ ၄ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အျခားေသာ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အား ၎၏ GDP ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဘ႑ာေရးအသံုးစရိတ္မွ နည္းပါးေသာ ပမာဏကိုသာ သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ (NPC) ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးပြဲ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ က်န္းရဲေဆြ႕ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ စစ္အသံုးစရိတ္သည္လည္း အျခားအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားထက္ နည္းပါးေၾကာင္း က်န္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)