တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ဖြင့္ထားေပးေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးပြဲ၌ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၎၏ အေထြေထြစက္မႈက႑ အား ၿပီးျပည့္စံုစြာ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အျခားေသာ က႑မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခြင့္အား တုိးျမွင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ လမ္းဖြင့္ေပးထားေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္က မတ္ ၅ ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ တယ္လီကြန္ျမဴနီေကးရွင္း၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပညာေရး၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ စြမ္းအင္သစ္သံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈ ကဲ့သုိ႔ က႑မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လီက ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးပြဲ၌ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က တရုတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ေစ်းကြက္ဝင္ေရာက္မႈ စံပုံစံမ်ားကို တူညီစြာျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လီက အစိုးရသည္ ရွိၿပီးသား လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ဇုန္မ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေနၿပီျဖစ္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝသြားၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ဆိပ္ကမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)