တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ ၁၀သန္းေက်ာ္အား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးပြဲ၌ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ က တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ က်တ္တီးေျမမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ ျပည္သူ ၂.၈သန္းအပါအဝင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူ ၁၀သန္းေက်ာ္အား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူမ်ားအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု မတ္ ၅ရက္တြင္ေျပာခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တို႕ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့က်ေအာင္ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အလြန္အမင္းဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ဒဏ္ကို ခံစားေနရေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုဘက္ဂ်က္၏ အသစ္တိုးခ်ဲ႕လုိက္ေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးရန္ပံုေငြ ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားအား ယင္းဧရိယာမ်ားတြင္ ပိုမို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လီက တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ား၊ ေရာဂါေဝဒနာသည္မ်ား အပါအဝင္ ဆင္းရဲသားလူတန္းစားမ်ားကို ဦးတည္၍ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိႏုိင္ရန္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုခ်င္းစီအား လိုအပ္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈမ်ားကိုလည္း ပစ္မွတ္ထားအေရးယူးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)