တရုတ္-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစမည့္အျပင္ တစ္ကမၻာလုံး၏အက်ိဳးကုိလည္း ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္

တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ၀မ္ရိ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးခြန္းကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကမၻာ့အၾကီးဆုံးဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ကမၻာ့အၾကီးဆုံးဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက  ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစမည့္အျပင္ တစ္ကမၻာလုံး၏အက်ိဳးကုိလည္း ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ေၾကာင္း ၊ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးဟာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈဟုဆုိလွ်င္ ၄င္းယွဥ္ျပိဳင္မႈမွာလည္း ေကာင္းမြန္သည့္အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ိဳးသာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမွာ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ျမင္ေနေတြ႔ေနရွိေနက်ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ အၾကား ယွဥ္ျပဳိင္မႈရွိႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျပိဳင္ဘက္အေနျဖင့္သေဘာမထားဘဲ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သေဘာထားရန္ ပုိ၍လုိအပ္ေၾကာင္း  တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး၀မ္ရိက မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ေပက်င္း၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္အေမရိကန္ႏွစ္ႏုိင္ငံက ကမၻာၾကီးတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းရန္၊ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ရန္ ေလးနက္သည့္တာ၀န္ရွိ ေၾကာင္း ၊  ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကုိ အေျခခံျပီး က႑ေပါင္းစုံ၊နယ္ပယ္ေပါင္းစုံ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္သြားရမည္သလုိ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကုိ အေျခခံျပီး အျမင္ကြဲျပားမႈ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္မွသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူအၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈမ်ားတုိးပြားလာကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတုိးျမင့္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တစ္ကမၻာလုံးရင္ဆုိင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ လက္တြဲပူးေပါင္းရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္အေမရိကန္ဆက္ဆံေရး ေရရွည္ ေကာင္းမြန္တည္ျငိမ္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔မွာလည္း တရုတ္အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ တူညီေသာအျမင္သေဘာထားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း (၁၃)ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္(NPC) ပထမအၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ မတ္လ ၈ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ၀မ္ရိက သတင္းေထာက္မ်ား၏ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျဖၾကားခဲ့သည္။  

ဆက္လက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ၀မ္ရိက တရုတ္အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အဓိကထားေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူအၾကားတြင္ က်ယ္ျပန္႔ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိ ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ တုိးတက္ေရးလမ္းစဥ္ကုိ ခုိင္မာစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တရုတ္၏တုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအရွိန္အဟုန္မွာ ဆက္လက္တုိးျမင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းမွာ လည္း ႏုိင္ငံတကာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံသိရွိထားသည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ တရုတ္ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒလမ္းစဥ္တြင္ မေျပာင္းမလဲ ခုိင္မာစြာ ဆုပ္ကုိင္ထား သည့္အဓိကမ႑ိဳင္တုိင္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ရန္ျဖစ္ရာ ယင္းမ႑ိဳတုိင္ကုိ ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ဆုိလွ်င္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းမွာ အျခား ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည့္သမာရုိးက်လမ္းစဥ္ႏွင့္ကြဲျပားမႈမ်ားရွိျပီး ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၏သေဘာတူ လက္ခံမႈႏွင့္ၾကိဳဆုိမႈကုိရရွိလာျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထုိေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေလ ကမၻာၾကီးအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ေလျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ (Xinhua)