၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး၏ စတုတၳအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးစတင္က်င္းပ

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး၏ စတုတၳအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးစတင္က်င္းပစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး၏ စတုတၳအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး အား မတ္ ၁၃ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒျပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစည္းအေဝးအတြင္း ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခု ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ အေရႊ႕အေျပာင္း အစီအစဥ္ တစ္ခုအား ၾကားနာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)