တရုတ္ႏုိင္ငံက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္

၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၏ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး က်င္းပေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏို္င္ငံသည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ ေက်းလက္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေရွ႕ဆက္တြန္းအားေပးရန္ ဝန္ႀကီး႒ာနအသစ္တစ္ခုအား တရုတ္ႏုိင္ငံက ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လိုက္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သုိ႔ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ တင္သြင္းေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံကိန္းအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအား ေလ့လာျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း စီမံကိန္းအရ သိရသည္။

ထို ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴျခင္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ အရည္အေသြး စသည္တို႔အား ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနအား ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)