တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဝန္ႀကီး႒ာန ဖြဲ႕စည္းမည္

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး၏ စတုတၳအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပင္းထန္ၿပီး အဓိကက်ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ ႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမွင့္ရန္အတြက္ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဝန္ႀကီး႒ာန ကို ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိက်င္းပလ်က္ရွိေသာ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အစည္းအေဝးသို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရယူရန္ မတ္ ၁၃ရက္တြင္တင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ ပါ စာတမ္းတစ္ခုအရသိရသည္။

ဝန္ႀကီး႒ာန သည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႏွင့္ အလုပ္ရံု မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အပါအဝင္ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားအား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔အတြက္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ အစီအစဥ္အရ သိရသည္။

ယင္း႒ာနသည္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ကိုလည္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ၿပီး မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ မိုးေခါင္မႈ ႏွင့္ ပထဝီဝင္ဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ တားဆီးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ဦးစီး႒ာန ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာန တို႕ကို အသစ္ဖြဲ႕စည္းမည့္ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဝန္ႀကီး႒ာန ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႒ာနကိုမူ ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)