တရုတ္ႏို္င္ငံက အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မည္

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ ကြန္ဂရက္ (NPC) သို႔ တင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံကိန္းပါ မွတ္တမ္းတစ္ခုအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ေျပာင္းလဲမႈသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူေနမႈဘဝျဖစ္စဥ္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို အဆိုျပဳထားေသာ ေကာ္မရွင္သည္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆင့္ျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရး၊ အမ်ိဳးသား အေျခခံ ေဆးပညာစနစ္ တည္ေထာင္ေရး၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရး အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ မိသားစု စီမံကိန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အေျပာင္းအလဲ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးပါက ယခုလက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ လက္ေအာက္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေဆးပညာႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အား ဖ်က္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)