တရုတ္ႏိုင္ငံက စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းမည္

တရုတ္ႏို္င္ငံရွိ အခမ္းအနားတစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏို္င္ငံသည္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေရးရာဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ မီဒီယာသို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ အစီအစဥ္အရ သိရသည္။

ယင္းသည္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား၏ တရားဝင္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား ကာကြယ္ရန္၊ စစ္မႈထမ္းမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ရသည့္ စစ္သားမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တိုးတက္ေရးႏွင့္ စစ္မႈထမ္းျခင္းအား အမ်ားျပည္သူ ရိုေသေလးစားမႈရွိေသာ အလုပ္အကိုင္ တစ္ခုျဖစ္ေစေရး စသည္တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္သည္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းႀကီးၾကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သလို ၎တို႔၏ အလုပ္ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးကဲ့သုိ႔ေသာ ဆက္စပ္ေရးရာမ်ား၌ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ  အစီအစဥ္အား ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ ကြန္ဂရက္ (NPC) ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)