တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားဥပေဒျပဳေရးက အစုိးရ အဖြဲ ့ဝင္ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒ ေျပာင္းလဲျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အစီအစဥ္ ေဆြးေႏြး

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ ့ျပည္သူ ့မဟာခန္းမ(Great Hall)၌ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ ့ကြန္ဂရက္(NPC) ပထမအစည္းအေဝး၏ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး အား ျမင္ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း ၊ မတ္ ၁၄ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ ့ဝင္မ်ားက က်င္းပဆဲ အမ်ိဳးသားဥပေဒျပဳေရး အစည္းအေဝးတြင္ အစုိးရအဖြဲ ့ဝင္မ်ား( သုိ ့မဟုတ္)  ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီအဖြဲ ့ဝင္ မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ အစီအစဥ္တစ္ခု ႏွင့္  ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ရွီက်င့္ဖိန္ (Xi Jinping) ၊ လီခဲ့ခ်န္(Li Keqiang) ၊ လီက်န္ဆူး(Li Zhanshu) ၊ ဝမ္းယန္(Wang Yang) ၊ ဝမ္ဟုနင္း(Wang Huing) ၊ က်ိဳလဲ့က်ိ (Zhao Leji) ႏွင့္ ဟန္ ့က်ိန္း (Han Zheng) တုိ ့သည္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ ့ကြန္ဂရက္(NPC) ပထမအစည္းအေဝး၏ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးသုိ ့တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

NPC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္၏ အထူးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ ့စည္းေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအတြက္ ဥကၠ႒အဖြဲ ့ဝင္မ်ား ၊ ဒုတိယဥကၠ႒အဖြဲ ့ဝင္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ ့ဝင္မ်ားကုိ မဲစနစ္အတုိင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

၄င္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္၌ တုိင္းရင္းသားေရးရာမ်ား ၊ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ ဥပေဒ ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးရာမ်ား ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး ၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေက်းလက္ေရးရာမ်ား အပါအဝင္ အထူးေကာ္မတီေပါင္း ၁ဝ ခု ဖြဲ ့စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝး၌ NPC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ NPC ဖြဲ ့စည္းပံု ႏွင့္ ဥပေဒေကာ္မတီ ၊ NPC ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးရာ ေကာ္မတီ မ်ားအတြက္ ဥကၠ႒မ်ား ၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ ့ဝင္မ်ား အမည္စာရင္းကုိ တင္သြင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ မတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ အျခား ေကာ္မတီ ၈ ခု၏ အဖြဲ ့ဝင္အမည္စာရင္းမ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)