17
Wed, Jul
532 New Articles

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေခ်ာေမြ႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏို္င္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း အစီအမံေဆာင္ရြက္

၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ ကြန္ဂရက္ (NPC) ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးျမင္ကြင္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံက မတ္လ ၁၃ ရက္က ဖြင့္ဟျပသလိုက္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း အစီအမံသည္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္အတူ ေခ်ာ့ေမြ႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုနည္းစနစ္ျဖင့္ ဆံုေတြ႕ႏုိင္မည့္ အေရးႀကီးေသာ ေတာ္လွန္ေရး အေရြ႕ (Move) တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသူမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရႈျမင္ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအမံက ေကာင္းမြန္ေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု တစ္ခု၊ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ ျပည္သူ႕ အေစခံ အစိုးရအျဖစ္ ရည္မွန္းထားၿပီး ယင္းအား သံုးသပ္ရန္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ ကြန္ဂရက္ (NPC) ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းသာ အတည္ျပဳခဲ့ပါက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း တရုတ္ႏုိ္င္ငံ၏ အႀကီးဆံုး အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီသည္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးအဆင့္၁၅ ေနရာသာ ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာသူမ်ားက အဆိုပါ အေရြ႕သည္ ပါတီႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPC) ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အစီအမံ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ထားၾကသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေပက်င္း၏ ရႈခင္းအား ေဝဟင္မွ ရိုက္ကူးထားသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ ကြန္ဂရက္ (NPC) ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးျမင္ကြင္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျမန္ဆန္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုနည္းစနစ္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ိဳးစံု၌ အေျခအေန ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီး တာဝန္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း National University of Singapore ၏ East Asian Institute ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Zheng Yonghian က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ecuador ႏိုင္ငံ Institute of Advanced National Studies မွ ကၽြမ္းက်င္သူ Milton Reyes က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPC) သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဇာတ္ခံုသစ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီဟု သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ သေဘာဝအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန စသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံျခင္းစနစ္မ်ား ေပါင္းစည္းရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈသည္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမည္ ျဖစ္သလို ဗဟို အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားအား အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပို၍ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏို္င္ငံ တကၠဆက္ျပည္နယ္ ဟို႔စ္တန္ၿမိဳ႕ရွိ St. Thoman တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ Jon Taylor က ဆင္ဟြာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ အစိုးရ နယ္ပယ္အားလံုး၌ ျပန္လည္စုစည္းျခင္းျဖင့္ အာဏာခြဲေဝျခင္းသည္ အစိုးရ၏ ပို၍ ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈတစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ သံုးသပ္ခဲ့သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္အတူ အစိုးရသည္ တာဝန္မ်ားအား ပံုေဖာ္ရာတြင္ ပို၍ ထိေရာက္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ အနာဂတ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ခိုင္မာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျခခံအျဖစ္ တည္ရွိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း National Autonomous University of Mexico မွ သုေတသီ Ignacio Cortes က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

တူရကီႏုိ္င္ငံ International Strategic Research Organization ဒုတိယ ဥကၠ႒ Selcuk Colakoglu က ၎အေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအား အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါက အေရးပါတဲ့ ဇာတ္ခံုသစ္ကို ဝင္ေရာက္ျခင္းပါပဲ။ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ ေခတ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ျခင္းအတြက္ အလြန္ကို အေရးပါတာေပါ့” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ (Xinhua)