တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိက ႏုိင္ငံေရးညီလာခံမ်ား တက္ေရာက္သတင္းယူရန္ သတင္းစာဆရာ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္

၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ႏွင့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ တို႔၏ ဒုတိ္ယအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ မီဒီယာစင္တာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈညီလာခံမ်ားသို႔ တက္ေရာက္သတင္းယူရန္ ျပည္ပမွ သတင္းစာဆရာ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္အပါအဝင္ စုစုေပါင္း သတင္းေထာက္  ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ စာရင္းေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ႏွင့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ တို႔၏ ဒုတိ္ယအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားအား မတ္လ ၅ ရက္ ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အသီးသီး ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ သတင္းစင္တာအား ၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္းရွိ မီဒီယာစင္တာဟိုတယ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားစြာ လက္ခံက်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားက ကမာၻတစ္ဝန္း၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)