ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၈.၈ဘီလီယံ သံုးစြဲသြားမည္

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ရီယာ့ဒ္ၿမိဳ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္) Africa & Middle East

ရီယာ့ဒ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ရီယာ့ဒ္ၿမိဳ႕အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၈.၈ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္က ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Al Arabiya TV ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို တိုးျမွင့္ေပးရန္ ႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ က႑မ်ားအား လႊမ္းျခံဳထားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း Al Arabiya TVကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စီမံကိန္း ၂,၈၃၀ခုအနက္ ၉၃၁ခုကို အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေရနံမွရရွိေသာ ဝင္ေငြအေပၚ မွီခိုမႈနည္းပါးလားေစရန္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)