19
Tue, Feb
622 New Articles

ႏ်ဴကလီးယား ကင္းစင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး၏ စမွတ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား-အေမရိကန္ ေတြ႕ဆံုမႈ

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္း (ဝဲ) ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ (ယာ) တို႔အား စင္ကာပူႏိုင္ငံ၌ ေမ ၁၂ ရက္တြင္ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Asia

စင္ကာပူ၊ ဇြန္ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတ တို႔အၾကား သမိုင္းဝင္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးပြဲအား ဇြန္ ၁၂ ရက္ တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယားအေရးကိစၥ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ကိစၥရပ္တို႔အား ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္မ်ား ထြန္းလင္းလာဟုဆိုရမည္ျဖစ္ေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေန႔တစ္ဝက္ၾကာျပဳလုပ္ေသာ ယင္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝး သည္ မတူညီမႈအားလံုးကို ေျပာင္းလဲေစကာ ကာလရွည္စြာ မသင့္ျမတ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ ၂ႏိုင္ငံအၾကား အျမစ္တြယ္ေနသည့္ မယံုၾကည္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏုိင္မည္ဟု မည္သူကမွ် ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္းမရွိပါ။

အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေသခ်ာစြာ ထြက္ေပၚလာေစရန္ အတြက္ ပါဝင္သူအားလံုးသည္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ကို ဦးတည္၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေသာ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး ႏွင့္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းမႈ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေပၚလာေရး ပန္းတိုင္သုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ တြင္ သည္းခံမႈ ႏွင့္ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈတို႔ လုိအပ္သည့္အျပင္ ပထမဆံုးေျခလွမ္းသည္ အျမဲတမ္း အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သည္ ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ အေရးတြင္ အဓိကအက်ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တို႔သည္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတစ္ခု က်င္းပရန္ ေလးနက္ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းႏုိင္ငံမ်ားက ေဆြးေႏြးမႈစကားဝုိင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ားက ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္ ကို ေထာက္ပံ့သြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

စင္ကာပူ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သမၼတ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တို႔ ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုေသာ သမိုင္းဝင္ အခမ္းအနားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကၽြန္းဆြယ္အတြင္း ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈ ကိုဦးတည္ေသာ စာမ်က္ႏွာသစ္တစ္ခုအား  ျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

မၾကာေသးမီကပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေသာ ကၽြန္းဆြယ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာရန္ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပမႈ အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ လကၡဏာေကာင္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပိုမိုအေလးထား လာခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈ ၆ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ Punggye-ri ေျမေအာက္ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈ စခန္းကို ေမလ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္ ၎၏ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ကို ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ရန္ လိုလားမႈကို ျပသခဲ့သည္။

ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈစခန္း ဖ်က္ဆီးျခင္းအား သက္ေသျပရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ရုရွားႏုိင္ငံ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ မွ သတင္းေထာက္မ်ားကို သတင္းယူရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

ေမလအေစာပိုင္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ထိန္းသိမ္းထားေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ၃ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည့္အေပၚ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ က ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကမာၠ႕ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုျဖစ္မည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး အား ျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း ၎၏ ဆႏၵကိုေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သေဘာမတူညီမႈမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္တည္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုလုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၂ႏိုင္ငံ စလံုးသည္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီ၏ က်ဳိးေၾကာင္းညီညြတ္ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ကို ေျဖရွင္းသင့္ၿပီး ၎တို႔၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ၍ ေလွ်ာ့ခ်ကာ ေဆြးေႏြးမႈ စကားဝုိင္းမ်ားကို ပိုမို ျမွင့္တင္ၿပီး အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈမ်ားရရွိရန္ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ သည္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယားအေရးကိစၥအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ က႑မွ တြန္းအားေပး ဆက္လက္အားထုတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အျမန္ေျဖရွင္းသင့္ေသာ အေရးႀကီးကိစၥရပ္တစ္ခုအား ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းၿပီး ႏိုင္ငံအားလံုး၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္စြာ လက္ခံစဥ္းစားေပးျခင္းသည္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိ ရရွိရန္ခက္ခဲေသာ ဆက္ဆံေရးေျပလည္မႈကို ၾကာရွည္စြာတည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံေသာ “dual-track” ခ်ဥ္းကပ္နည္း ဟုေခၚဆိုသည့္ အဓိကစီးပြားေရးက႑မ်ားကို အစိုးရက ကိုင္တြယ္ၿပီး အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ားကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားက ကိုင္တြယ္ေသာ နည္းလမ္း သည္ ကၽြန္းဆြယ္အတြင္း ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္မႈ ႏွင့္အတူ ကၽြန္းဆြယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကို တည္ေထာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ပင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလက္ေတြ႕က်သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ရေပသည္။ (Xinhua)