၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈ တိုးတက္ျခင္း ကိုးႏွစ္အတြင္း နိမ့္က်သည့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ေခၚစာေၾကညာထားသည္ကို ၾကည့္႐ႈေနသူမ်ားအားေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္) Asia

ဆိုးလ္၊ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းမွာ ၁၇ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးႏိုင္မႈ တိုးတက္္ျခင္းအေနျဖင့္ ကိုးႏွစ္ဆက္တိုက္နိမ့္က်ေနေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အစိုးရ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူအေရအတြက္မွာ ၂၆,၈၂၂,၀၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကထက္ ၉၇,၀၀၀ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ကိုရီးယား စာရင္းအင္းမ်ားအရ သိရသည္။ အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ရွိခဲ့သည့္ ၃၁၆,၀၀၀ ဦး တိုးျမင့္လာခဲ့သည္။ 

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ေငြေရးေၾကးေရးအက်ပ္အတည္း၏ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈအျဖစ္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈအား ၈၇,၀၀၀ အထိ ေလ်ာ့က်သြားရာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကစ၍ ကိုးႏွစ္အတြင္း အနိမ့္က်ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ကာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကစ၍ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။

ယခုလို အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁,၀၇၃,၀၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး ၁ သန္းအထက္တြင္ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ရွိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (Xinhua)