20
Tue, Aug
528 New Articles

အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း စကၤာပူႏုိင္ငံ နန္ယန္းနည္းပညာတကၠသုိလ္ပညာရွင္က ဆုိ

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္က ခ်ဳံခ်င့္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တ႐ုတ္-စကၤာပူ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈစီမံကိန္း ေဆြးေႏြးပြဲအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Asia

စကၤာပူ၊ ဧၿပီ ၁၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးသည္  အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း စကၤာပူႏုိင္ငံ နန္ယန္း နည္းပညာတကၠသုိလ္(Nanyang Technological University)ပညာရွင္ ေလ်ာင့္က်န္႔ယန္က ဆင္ဟြာ၏အင္တာဗ်ဴးကုိ လက္ခံေျဖၾကား ရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အာရွေဒသ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးတစ္ဆင့္တုိးဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေကာင္းမြန္ ေအာင္ ျပဳျပင္ရန္ အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနရာ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးသည္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း  စကၤာပူပညာရွင္ ေလ်ာင့္က်န္႔ယန္က ဆုိသည္။ 

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွႏွင့္ အာရွအလယ္ပုိင္းေဒသမ်ားရွိ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕အတြက္ဆုိရလွ်င္ ကုန္းေၾကာင္းလမ္းသည္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရေၾကာင္းလမ္းသည္ေသာ္လည္းေကာင္း  အေျခခံ အေဆာက္အဦ ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္းသည္  ၄င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္းလုံး အၾကား supply chain ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ အကူအညီအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိ အာရွတုိက္ရွိ ေဒသမ်ားတြင္မူ လမ္းပန္းဆက္သြယ္အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။ 

အာရွအလယ္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စသည့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ေပါမ်ားေသာ္ လည္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္ေရးႏွင့္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးမွာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း ၊ ကုန္သြယ္စီးပြားကူးသန္းမႈမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ အထူးအေရးႀကီးရာ  ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းအေဆာက္အဦမ်ားသည္ ကုန္သြယ္ စီးပြားကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္မႈ၏ ကနဦးလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

အေျခခံအေဆာက္အဦတည္ေဆာက္မႈမွာ ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မႈကုိ ေထာက္ကူႏုိင္႐ုံသာမက စီးပြားေရးလွ်င္ျမန္စြာတုိးတက္ႏုိင္ရန္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္ရာ  စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ ပိုမုိသယ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ “အသစ္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ရထားလမ္းသစ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ဘူတာရုံဘယ္ႏွစ္ခု ရွိမယ္ ဆုိတာကုိ ေရတြက္ၾကည့္ပါ ၊ ၿပီးေတာ့ အဲဒီဘူတာရုံတုိင္းရဲ႕ အနီးတ၀ုိက္မွာ အေသးစား စက္မႈဇုန္ ဒါမွမဟုတ္  စီးပြားေရးဇုန္တစ္ခု တည္ေဆာက္မယ္ဆုိရင္  အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ဘယ္ေလာက္မ်ား တုိးလာမလဲဆုိတာ တြက္ခ်က္ၾကည့္ပါ၊ ဒါဆုိရင္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးက ေဒသလူမႈအသုိက္အ၀န္းအတြက္ ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးေဆာင္ႏုိင္မလဲဆုိတာ  ရွင္းလင္းစြာ ပုံေဖာ္ၾကည့္လုိ႔ရပါတယ္။ ”ဟု ေလ်ာင့္က်န္႔ယန္က ဆုိသည္။ 

စကၤာပူအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီး အဆုိျပဳခ်က္ကုိ အားေပးေထာက္ခံရာ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စကၤာပူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာနႏွင့္ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာနတုိ႔ အတူပူးေပါင္း၍  အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦေရးရာရုံးကုိ  ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ေၾကာင္း ၊ အဆုိပါ႐ုံးမွာ စကၤာပူ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဘ႑ာေရးဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးစီမံကိန္းအပါအ၀င္ အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။  

အေစာပုိင္း ဆူးက်ိဳး စက္မႈဥယ်ာဥ္ ၊ထ်န္က်င္း Eco-city မွစ၍ တရုတ္-စကၤာပူ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ခ်ဳံခ်င့္စီမံကိန္း အထိ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရၾကားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ၊အနာဂတ္တြင္ စကၤာပူႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးအတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လုိလားလ်က္ရွိရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အတူ တတိယေစ်းကြက္(Third party market) ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္သြားလုိေၾကာင္း ပညာရွင္ ေလ်ာင့္က်န္႔ယန္က ဆုိသည္။ (Xinhua)