၂၀၁၈ ကမာၻ ့ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ

Europe

 

၁၆.၆.၂၀၁၈. ပထမပဲြ- ပဲြၿပီးရလဒ္

အုပ္စု C

   ျပင္သစ္     ၂-၁       ၾသစေၾတးလ်

 ( ၅၈', ၈၀')                      (၆၂')