၂၀၁၈ ကမာၻ ့ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ

Europe

၁၆.၆.၂၀၁၈. တတိယပဲြ - ပဲြၿပီးရလဒ္

အုပ္စု စီ

       ပီရူး         ၀-၁       ဒိန္းမတ္

                                   (၆၀')