၂၀၁၈ ကမာၻ ့ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ

Europe

၁၇.၆.၂၀၁၈. ပထမပဲြ- ပဲြၿပီးရလဒ္

အုပ္စု E

 ေကာ့စတာရီကာ  ၀-၁   ဆာဘီးယား

                                    (၅၆')