ျပင္သစ္တြင္ Yellow Vests ဆႏၵျပမႈငါးပတ္ေျမာက္ဆင္ႏႊဲရန္ျပင္

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ Yellow Vests ဆႏၵျပသမားမ်ားအား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားတားဆီးႏွိမ္နင္းေနစဥ္။(ဆင္ဟြာ) Europe

ပဲရစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဝင္ေငြက်ဆင္းမႈ ႏွင့္လူေနမႈစရိတ္ျမင့္တက္လာမႈတို႔ေျကာင့္ျပည္သူမ်ားမေက်မနပ္ျဖစ္မႈမ်ားကိုရပ္တန္႔ ႏိုင္ရန္ျပင္သစ္သမၼတ အီမာႏ်ဴရယ္ မက္ခရြန္(Emmanuel Macron) ကနည္းလမ္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေန ေသာ္လည္း၊ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္၌ Yellow Vests ေခၚဆႏၵျပမႈအသစ္မ်ားထပ္မံျဖစ္ ပြားလာဖြယ္ရွိရာျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္ရန္ျပင္သစ္အစိုးရကလည္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ လက္နက္တင္ကားမ်ားက ိုအသံုးျပဳ၍လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကိုတင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္သီတင္းပတ္ကုန္ကကဲ့သို႔ပင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္၌ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္ ၈၉,၀၀၀ ခန္႔ကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌တပ္ျဖန္႔ခ်ထားမည္ဟုသိရသည္။ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္၏လမ္းမ်ားေပၚတြင္လည္း လံုၿခံဳေရးအရာရွိ ၈,၀၀၀ ခန္႔ကလက္နက္တင္သံခ်ပ္ကာကားမ်ားႏွင့္အတူ ဒုတိယေျမာက္ရက္သတၱ ပတ္အျဖစ္ လံုၿခံဳေရးကိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။လံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားကၿမိဳ႕ေတာ္၏အ ဓိကေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ အီလီဆီနန္းေတာ္ႏွင့္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုတို႔အနီးသို႔ ဆႏၵျပသမားမ်ား ခ်ဥ္းကပ္မလာႏိုင္ေစရန္လည္းတားဆီးၾကမည္ျဖစ္သည္။

 ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ Yellow Vests ဆႏၵျပသမားမ်ားအား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားတားဆီးႏွိမ္နင္းေနစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

 ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ Yellow Vests ဆႏၵျပသမားမ်ားအား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားတားဆီးႏွိမ္နင္းေနစဥ္။(ဆင္ဟြာ)

ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌ဆႏၵျပသမား ၁၃၆,၀၀၀ ခန္႔ကသမၼတမက္ခရြန္၏ေခါင္းေဆာင္ မႈက ိုရႈတ္ခ်ဆန္႔က်င္ၾကရန္ အတြက္ Yellow Vests ဆႏၵျပမႈ အား ေလးပတ္ေျမာက္အျဖစ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက သည္။ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္မွစကာရက္သတၱပတ္ကုန္ရက္မ်ား၌ ျပဳလုပ္လာခဲ့ေသာ Yellow Vests ဆႏၵျပမႈတြင္ ဆႏၵျပသမားမ်ားက လူခ်မ္းသာမ်ားကိုသာမ်က္ႏွာသာေပးထားသည့္ သမၼတမက္ခရြန္၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္စီးပြားေရးမူဝဒမ်ားေၾကာင့္ ျပင္သစ္ျပည္သူအမ်ားစုတြင္ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားကာ လူေန မႈစရိတ္မ်ားလည္းတိုးတက္ေနရေၾကာင္းထုတ္ေဖၚရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဆႏၵျပသမားမ်ားကမူ သမၼတမက္ခရြန္အားရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္အထိ္ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။သမၼတမက္ခရြန္က ယခုရက္ သတၱပတ္အတြင္းတြင္မူလူမႈမေက်နပ္မႈမ်ားအားလိုက္ေလ်ာေျဖေလွ်ာ့သည့္အေနႏွင့္ အနည္းဆံုးလစာ   မ်ားကိုတိုးေပးရန္ႏွင့္အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အခ်ိဳ႕ပါသည့္ ‘စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအေရးေပၚအစီအစဥ္’ ကို ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။သို႔ရာတြင္ သမၼတမက္ခရြန္၏ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားက မလံုေလာက္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ဆႏၵျပသမား မ်ားက ငါးပတ္ေျမာက္ Yellow Vests ဆႏၵျပမႈကိုဆင္ႏႊဲရန္ လူမႈမီဒီယာေပၚတြင္စုစည္းခဲ့ၾကသည္။

(Xinhua)