သေဘာတူညီခ်က္မဲ့ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အဆုိ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္

သေဘာတူညီခ်က္မဲ့ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အဆုိ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရန္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ) Europe

လန္ဒန္၊ မတ္ ၁၄ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ၿဗိတိန္သည္ မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆုိ သေဘာတူညီခ်က္မဲ့ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းအဆုိကုိ  ၿဗိတိန္ေအာက္လႊြတ္ေတာ္က မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၃၂၁ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၇၈ မဲျဖင့္ ယင္းကန္႔ကြက္ေၾကာင္းအဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

သေဘာတူညီခ်က္မဲ့ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမျဖစ္လာရန္ အာမခံႏုိင္ပါက ၿဗိတိန္ႏွင့္ဥေရာပသမဂၢသည္ Brexit သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္လုိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္မွ ႏွစ္ႀကိမ္ ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ Brexit သေဘာတူညီခ်က္သည္ တစ္ခုတည္းေသာလုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္ကုိ ဥေရာပသမဂၢက အတိအလင္းေျပာၾကား ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ ္ထရီဇာေမက မဲခြဲရလဒ္အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္မည့္အခ်ိန္ကုိ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ေရႊ႕ဆုိင္းရန္ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆုိကုိလည္း ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္က မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 

ယခင္အစီအစဥ္အရ Brexit အခ်ိန္ ေရႊ႕ဆုိင္းရန္ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအၾကား သေဘာတူညီထားသည့္ Brexitသေဘာတူညီခ်က္သည္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရာ  ၄င္းသေဘာတူညီခ်က္သည္ နာမည္သာရွိေသာ အခြံျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက ယူဆၾကသည္။ 

ယခင္သေဘာတူညီခ်က္အရ ၿဗိတိန္သည္ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ တရား၀င္ႏုတ္ထြက္ မည္ ျဖစ္သည္။ (Xinhua)