ခရစ္ခ်ာ့ရွ္ၿမိဳ႕ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေလ်ာ့က်

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ခရစ္ခ်ာ့ခ်္ၿမိဳ႕ရွိ International Antarctic Center သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Europe

ဝယ္လ္လင္တန္၊ ေမ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ခရစ္ခ်ာ့ရွ္ၿမိဳ႕ရွိ ဗလီတိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ မတ္လအတြင္း နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အလားတူကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းက်ဆင္းသြားေၾကာင္း ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Stats NZ စာရင္းအင္းအရ သိရသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စုစုေပါင္း ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈမွာ ၃၇၈,၃၀၀ ဦး ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အလားတူကာလႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွ ခရီးသြားဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္ဝင္ေရာက္မႈ အေရအတြက္အမ်ားဆံုးေလ်ာ့က်ျခင္းမွာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ၁၂,၆၀၀ ဦး၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ၄,၄၀၀ ဦး၊ ေဟာင္ေကာင္မွ ၂,၈၀၀ ဦးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ၂,၄၀၀ ဦး အသီးသီးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လအတြက္ ခရီးသည္အေရအတြက္ေလ်ာ့က်မႈက အီစတာအားလပ္ရက္ အခ်ိန္အခါေၾကာင့္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ခရစ္ခ်ာ့ခ်္ၿမိဳ႕ရွိ ဗလီ တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ခရီးသြားဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ အေရအတြက္အေပၚ သက္ေရာက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိ္ခဲ့သည္။ (Xinhua)